Članovi porodica povezani sa gotovo polovinom slučajeva trgovine djecom

Prema novim podacima IOM-a, UN agencije za migracije, gotovo polovina identificiranih predmeta trgovine djecom počinje sa nekim od članova porodice.

Ove statistike, koje su ključne za napore sprečavanja trgovine ljudima, identifikacije i zaštite preživjelih, zasnovane su na podacima koje je objavio The Counter-Trafficking Data Collaborative /Zajednički podaci o borbi protiv trgovine ljudima/ (CTDC), prvi portal u svijetu sa podacima o trgovini ljudima koji je uključio podatke koje su prikupljale mnogobrojne agencije.

Obim uključenosti porodice u trgovinu djecom je do četiri puta veći od slučajeva trgovine odraslim osobama, što ukazuje na potrebu većih napora naročito usmjerenih na djecu i njihove porodice. Osim toga, članovi porodice će se prije odlučiti da regrutiraju dječake od djevojčica.

Djecom se najčešće trguje u svrhu prisilnog seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i rada u kući. Novi podaci takođe pokazuju da će djeca najvjerovatnije biti prisiljena na trgovinu korištenjem fizičke, seksualne i psihološke zloupotrebe, dok će odrasle osobe najvjerovatnije biti stavljene pod kontrolu nakon što im se oduzmu dokumenti, ili ako neko zloupotrijebi njihov status neregularnog boravka u stranoj državi.

CTDC je novi portal, koji je pokrenuo IOM u partnerstvu sa Polarisom, nevladinom organizacijom koja se bori protiv i radi na sprečavanju modernog ropstva i trgovine ljudima. Ovaj portal je najveći otvoreni izvor podataka na svijetu, a podatke je prikupio veliki broj aktera koji rade u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

“Naša organizacija preuzima vodeću ulogu u povećanju pristupa ključnim informacijama u svrhu jačanja intervencija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima,” rekao je generalni direktor IOM-a, William Lacy Swing.

“Moderno ropstvo je prikriveni kriminal koji djeluje u sjeni, a napori usmjereni na borbu protiv njega se često zasnivaju samo na djelimičnim informacijama. Iz tog razloga su ovi sveobuhvatni podaci izuzetno važni, jer sada možemo izvršiti snažniji usmjereni pritisak na trgovinu ljudima i stupiti u kontakt sa što većim brojem preživjelih kako bi oni izašli iz situacije iskorištavanja. CTDC je skok u pravcu boljeg osvjetljavanja realnosti modernog ropstva i omogućavanja koordiniranih napora usmjerenih na borbu protiv prekogranične trgovine ljudima,” rekao je Bradley Myles, izvršni direktor Polarisa.

CTDC nastavlja sa izgradnjom partnerstva sa drugim akterima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, a NVO Liberty Asia /Oslobodimo Aziju/ je najnoviji saradnik. Ukupan broj podataka o trgovini ljudima na portalu iznosi blizu 80.000 žrtava, pripadnika 180 različitih nacionalnosti, koji su pretrpjeli iskorištavanje u 117 država. U toku narednih mjeseci očekujemo da će partnerske organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima širom svijeta dostaviti dodatne podatke. Očekuje se da će dostupnost ovih podataka imati veliki uticaj na borbu protiv trgovine ljudima.

Statistike vezane za slučajeve trgovine djecom u kojima su uključeni članovi porodice zasnivaju se na informacijama od gotovo 12.000 preživjelih žrtava trgovine, a to su informacije o regrutiranju koje su do sada poznate.

Kao odgovor na ovu zabrinjavajuću statistiku, IOM poziva vlade i druge partnere koji djeluju u oblasti razvoja i humanitarnog rada da ojačaju intervencije u oblasti borbe protiv trgovine djecom, tako što će:

  • Pomoći nosiocima domaćinstva da donesu dugoročne planove za sebe i svoju porodicu, a koji poštuju rad i želje djece. Ako ovo uključuje odluku o migraciji, važno je riješiti osnovne uzroke nesigurnih migracija u okviru strategije preživljavanja. Porodice ne bi smjele osjećati da su prisiljene slati djecu, bez zaštite i pripreme, u svijet. Djeca i njihove porodice bi morale znati kako identificirati i kako se odbraniti od zlostavljača i mogućih izrabljivača.
  • Omogućiti djeci da riješe pitanje svoje ranjivosti tako što će im pomoći da identificiraju moguće opasne i situacije iskorištavanja, prepoznaju nezdrave odnose koji se ne zasnivaju na obostranom poštovanju, znaju gdje i kako dobiti podršku, te razumiju mogućnosti za ispunjenje svojih želja.
  • Osigurati da su zaštita i sistemi dostupni djeci, bez obzira na njihov migracioni status. Sistemi dječije zaštite takođe trebaju djelovati u najboljem interesu djetata u svim okolnostima, uključujuči da ponude rješenja koja vode ka održivom rješavanju njihovog predmeta.

 

Potrebna su dodatna istraživanja za bolje razumijevanje specifičnih rizika i zaštitnih faktora koji djecu čine ranjivim na trgovinu ljudima. Glasovi djece se moraju čuti prilikom izrade, provedbe i ocjene usluga, politika i intervencija, a u isto vrijeme treba uvažiti njihove želje.

Za pristup CTDC, pritisnite ovdje. Podaci na stranici se redovno ažuriraju, tako da grafikoni i vizuelni prikaz podataka ne moraju odgovarati statistici opisanoj u analizi.

Translate »