Jajce, još jedna uspješna priča???

Sastanak predstavnika/ca Nansen dijalog centra sa Nansen koordinacijskim odborom i Nansen forumom mladih graditelja i graditeljica mira će se održati u Jajcu, 29. marta 2017. godine u 13.30 u Srednjoj strukovnoj školi povodom predstojeće konferencije u organizaciji Nansen dijalog centra a povodom učeničkih protesta i neprihvatanja nacionalne segregacije unutar obrazovnog sistema.
Protesti učenika/ca nakon višegodišnjeg i obimnog angažmana Nansen dijalog centra u Jajcu dio su aktivizma kakav ne bilježimo u novijoj bh. povijesti i o čemu smatramo da je nužno razgovarati kako bismo ustanovili/e koji su ključni mehanizmi i na kojim stranama imamo partnerstva za prevazilaženje dosadašnjeg modela etno-nacionalnih podjela u osnovnim i srednjem obrazovanju u našoj zemlji.
U najkraćem, namjera nam je saznati je li Jajce, još jedna uspješna priča??? kako konferencija i nosi naziv.

U sveprisutnom deklarativnom modelu pomirenja nacionalna segregacija u obrazovnom sistemu dio je onoga o čemu se u javnom diskursu ćuti, a o problemima ”dvije škole pod jednim krovom” govore najčešće predstavnici/e nevladinog sektora i mediji.

Primjer Jajca nudi bitno drugačiju sliku i priča o školi i njenim đacima koji su se oduprijeli etno-nacionalnim podjelama rijetko je dobra vijest u sivoj bosanskohercegovačkoj svakodnevici, obilježenoj zagovaranjem na nivou forme o inkluzivnom obrazovanju i zanemarivanju ključnih problema koje segregacija unutar školstva generira.

Primjer pozitivne prakse koji navodimo je Srednja strukovna škola u Jajcu koja funkcionira kao multietnička škola u kojoj se u velikoj mjeri prepoznaje i priznaje etno-religijsko porijeklo i opredjeljenje učenika/ca.

Sa ovom školom, u okviru ukupnog sveobuhvatnog angažmana u Jajcu, Nansen dijalog centar (NDC) Sarajevo je sarađivao od 2009. godine. Sa njenim učenicima/cama, nastavnicama/cima i roditeljima realizirao je niz aktivnosti uz podršku školske administracije, općine i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovoga angažmana je uspostavljanje Nansen-foruma mladih graditelja mira (NFYP) među učenicama/cima ove škole. Nakon uspostavljanja NFYP-a, učenice/ci su osmislili i realizirali niz različitih međuetničkih lokalnih i regionalnih aktivnosti, uz podršku NDC-ovog nastavničkog alumnija i NKO-a.

Uprkos pozitivnim ishodima, tokom proljeća 2016, kantonalno ministarstvo obrazovanja donijelo je  odluku o uspostavljanju nove (paralelne) škole za Bošnjačke učenike/ce, na bosanskom jeziku, čime bi se učenice/ci podijelili na osnovu etničke pripadnosti/opredjeljenja.
Takvoj odluci, putem protesta, suprotstavila se grupa učenika/ca. Odluka je suspendovana, ispostaviće se samo na neko vrijeme.
Neki od članova/ica Nansen-foruma mladih graditelja bili su predvodnici/e ovog protesta što nam daje osnova da vjerujemo kako je riječ o rezultatima angažmana Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.
I nakon protesta, Nansenovi alumniji-članovi općinskog vijeća, pokazali su zanimanje za nastavak rada i učenicama/ima, nastavnicima, roditeljima, kao i lokalnim vlastima, radi očuvanja i korištenja tog momentuma, koji može obezbijediti održanje multietničke škole u političkoj situaciji koja stalno promovira etničke podjele.

Prvi korak na tom putu je međunarodna konferencija koju će Nansen dijalog centar Sarajevo u Jajcu organizovati 8 maja/svibnja 2017. godine. Na konferenciji bi se raspravljalo o značaju protesta, kao političkom činu par excellence, zasigurno bez presedana u novijoj istoriji BiH, ali i o značaju samih procesa koji su doveli do protesta. Potičući  na razumijevanje procesa koji su djelovali u pozadini protesta, konferencija može otvoriti prostor za daljnje unaprjeđenje i multiplikaciju modela djelovanja u domenu međuetničkih odnosa i izgradnje mira općenito u BiH.

 

Translate »