Obrazovanje za sve – u susret konferenciji Svi smo isti: drugi i drugačiji

U susret sutrašnjoj konferenciji ”Svi smo isti: drugi i drugačiji” dostavljamo intervju sa prof. dr. Lejlom Kafedžić o značaju pružanja jednake prilike za obrazovanje za sve.
Univerzitet u Sarajevu, kroz Ured za podršku studentima realizuje brojne aktivnosti kojima unaprjeđuje pristup obrazovanju, osigurava uvjete za uživanje prava, psihološku pomoć, informiranje i obrazovanje studenata, te poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom.
Lokacija: Kampus Univerziteta u Sarajevu, zgrada Centra za interdisciplinarne studije (CIS)

Vrijeme/dan/datum: utorak, 3.12. 2019. godine, od 9 do 16 sati.

DUŽNOST NAM JE OSIGURATI SVIMA JEDNAKE PRILIKE ZA OBRAZOVANJE

 Ured za podršku studentima najavljuje Međunarodnu naučnu konferenciju „Svi smo isti: drugi i drugačiji“ – razmjena iskustava i dobrih praksi inkluzivnog obrazovanja

 Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini i Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) ove godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom organiziranjem Međunarodne naučne konferencije ”Svi smo isti: drugi i drugačiji” uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na kojoj će biti predstavljene dobre prakse u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

Koja je namjena Ureda za podršku studentima i kako ovaj Ured može biti koristan studentima u ostvarivanju njihovih prava na kvalitetnije obrazovanje?

Postojanje Ureda usmjereno je prvo ka pomoći i podršci pri odabiru studija, a potom i  unaprjeđenju pristupa obrazovanju, osiguranju uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava, psihološku pomoć, informiranje i obrazovanje studenata, poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom, ali i podršku u istraživačkim aktivnostima, organizaciji i realizaciji obuka za nastavno i nenastavno osoblje, učešću u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa obrazovanjem, stipendiranju studenata…

Brojne su misije UPS!-a, ali prioritetni cilj nam je da uskladimo potrebe i potencijale pojedinaca sa potrebama na tržištu rada radi povećanja zapošljivosti, što stvara uvjete za cjeloživotno učenje, razvoj karijere, profesionalnu i teritorijalnu mobilnost. Kroz usluge podrške unutar visokoškolskog okruženja pokušavamo pripremiti studente s invaliditetom za prelaz sa fakulteta na posao i kvalitetan život u zajednici.

Kako se konkretno može pomoći osobama sa invaliditetom u prelazu sa fakulteta prema poslovnom životu i karijeri?

Za osobe s invaliditetom ova vrsta tranzicije je vrlo izazovna, ali ne smije da obeshrabruje. Dobre prakse koje smo istražili i primijenili pokazuju da su ključne usluge podrške unutar visokoškolskog okruženja, i da tako mogu i treba bolje da se pripreme studenti s invaliditetom na proces traženja posla. Podrška nužno mora uključiti  studente, univerzitete i poslodavce. Samo sinergijom ova tri sektora može se poboljšati kvalitet života: univerziteti bi trebali pružiti veću podršku studentima s invaliditetom u cilju adekvatnije pripreme za traženje posla, povezati se s poslodavcima i učiniti da studenti budu konkurentniji na tržištu rada; a poslodavci bi trebali biti osjetljivi načinjenicu da osobe s invaliditetom mogu imati drugačiji pristup u izvršavanju radnih zadataka koji se razlikuje od drugih zaposlenika, ali to apriori ne znači da su manje kvalitetni uposlenici. Naprotiv!

UPS!, zajedno sa partnerom u projektu – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, je u prethodnom periodu objavio i istraživanje stanja inkluzivnosti na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu koji je realiziran kroz projekat „Visoko obrazovanje –  obrazovanje za sve“ (VOzaSVE), a o rezultatima istraživanja i aktivnostima Ureda za podršku studentima, govori rukovoditeljica Ureda za podršku studentima, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Lejla Kafedžić.

Koji su izazovi tokom školovanja osoba s invaliditetom, s obzirom da tu počinju uzroci poteškoća inkluzije osoba s invaliditetom u današnji bh. obrazovni sistem?

Kroz projekt „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“ (VOzaSVE) realizirali smo i istraživanje stanja inkluzivnog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu. Utvrđen je stepen pristupačnosti fakulteta studentima s invaliditetom kroz aspekt arhitektonske prilagodbe, ispitivali smo stavove studenata s invaliditetom, kao i mišljenja studenata i kompetentnosti nastavnog osoblja u njihovom odnosu sa studentima s invaliditetom. Osim fizičkih barijera, rezultati su pokazali da visokoobrazovne ustanove nemaju istaknut pravilnik koji obavještava ili daje jasne informacije koja su prava i mogućnosti osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom nemaju informator o smještaju studenata s invalidetom u studentske domove, niti istaknut pravilnik o pogodnostima plaćanja administrativnih troškova na fakultetima, osobe s invaliditetom nemaju uvid u prilagođenosti prostora, nastave i opreme na fakultetima. Studenti se boje diskriminacije ukoliko otkriju drugima da imaju invaliditet, a primjetan je i nedostatak odgovarajućih asistivnih pomagala, servisa i programa.

Kom od problema sa kojima se studenti susreću treba najprije pristupiti? Što se za početak može uraditi?

Brošura ”Imaš pravo da znaš!” o pravima studenata sa invaliditetom, odgovarila je na dio mapiranih problema koji se odnose na informiranost studenata. Brošuru su pripremili njihove kolege studenti na osnovu važećih zakona i pravilnika, kako bi im olakšali pristup ostvarenju svih njihovih prava..

S druge strane, arhitektonska pristupačnost organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu je fundamentalni izazov – niti jedna organizaciona jedinica nije u cijelosti pristupačna studentima. Zadatak nam je da pronalazimo načine kako bi se otklonile ove barijere izgradnjom pristupnih rampi, liftova ili uvođenjem drugih rješenja kojima će se fizičke barijere potpuno otkloniti.

Na osnovu nalaza ovog istraživanja aplicirali smo na više fondova koji su namijenjeni u ove svrhe, a ovom prilikom ističem Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koje je, zajedno sa svojim partnerima, pozitivno odgovorilo na aplikaciju UPS!-a, kao i Općina Centar. Odgovor na predatu aplikaciju za povećanje pristupačnosti još uvijek čekamo od Bugarske ambasade.

Kakav je stav akademskog osoblja prema studentima s invaliditetom?

Istraživanje je pokazalo da akademsko osoblje oba univerziteta ima pozitivan stav prema studentima s invaliditetom. Mišljenja su da studentima s invaliditetom treba u potpunosti omogućiti studiranje i pomoći u svakom trenutku, prilagoditi izvođenje nastavnog procesa njihovim potrebama. Iako procijenjuju da ne posjeduju kompetencije za rad sa studentima s invaliditetom u dovoljnoj mjeri, akademsko osoblje je iskazalo spremnost za dodatnim usavršavanjem, a i sami studenti s invaliditetom prepoznaju trud kod profesora da prilagode nastavu i nastavni sadržaj. Također, studenti s invaliditetom su naveli da u većini slučajeva, neprilagođenost nije rezultat profesorovog negativnog stava i nemara, već neprilagođenost dolazi od same institucije.

Kako je nastala inicijativa Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve? Što je do sada urađeno kroz njeno djelovanje?

Otklanjanje različitih barijera, onih koji se odnose na nastavu, procese učenja i uključivanja studenata s invaliditetom, osnaživanje studenata, unapređenje kompetencija nastavnog osoblja, adaptacija materijala za obuku akademsko osoblja, nabavka nastavne tehnologije – sve to je cilj inicijative „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“. Uveden je novi izborni  modul u TRAIN programu pod nazivom ”Osnovna polazišta inkluzivnog obrazovanja u visokoškolskoj nastavi”, a sam TRAIN program pruža aktivnu podršku u cjeloživotnom učenju i usavršavanju akademskih djelatnika.

U suradnji sa Udruženjem za američke studije u Bosni i Hercegovni, organizirate Međunaredni naučni skup posvećen obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. O čemu će biti govora na konferenciji?

Skup će se baviti važnim pitanjima koja se tiču unaprijeđenja odgoja i obrazovanja osoba s invaliditetom. Posebna će pažnja biti posvećena pristupačnosti kulture i umjetnosti osobama s invaliditetom i ulozi sporta u životu osoba s invaliditetom, a završni panel će biti posvećen primjerima dobre prakse u unaprijeđenju ostvarivanja prava osoba s invaliditetom. Razgovarat ćemo o mogućnostima kreiranja pristupačnog okruženja u odgojno  – obrazovnoj praksi, te predstaviti brošuru  ”Imaš pravo da znaš!”.  Podijelit ćemo dobra iskustva i prakse, a imat ćemo priliku čuti komparativna iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom, tačnije talijanski i finski model, te američka iskustva.

Projekat „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“ (VOzaSVE) je podržan od Ujedinjenih naroda kroz dugogodišnju inicijativu pod nazivom „Dijalog za budućnost: Promoviranje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“, koju zajedno sprovode UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a uz podršku Predsjedništva BiH, te UNICEF-ove programe.

***

Ujedinjeni narodi (UN) su 3. decembar/prosinac proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, a Komisija za ljudska prava je pozvala zemlje-članice da ističu obilježavanje ovog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Kroz obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom unapređuje se kvalitet života osoba s invaliditetom kroz podsticanje saradnje svih relevantnih subjekata, otklanjanje socijalne isključenosti i senzibiliziranje javnosti na prisutnost, probleme i kapacitete osoba s invaliditetom u zajednici.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »