CPCD – Prva radionica o ponovnoj društvenoj upotrebi imovine oduzete iz organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini

Centar za promociju civilnog društva u partnerstvu s OSCE Sekretarijatom je realizovao prvu radionicu o ponovnoj društvenoj upotrebi imovine oduzete iz organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog OSCE-ovog projekta pod nazivom: Jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanu regionalnu saradnju u zapljeni, konfiskaciji, upravljanju i ponovnoj upotrebi imovine. Projekat obuhvata pristup cjelokupnom ciklusu rješavanja problema oduzete imovine, i podijeljen je u tri područja intervencije: (1) istrage, zapljena imovine i oduzimanje imovine; (2) upravljanje imovinom; (3) ponovna upotreba imovine.

Preko 50 predstavnika/ca OCD iz različith krajeva BIH je prisustvovalo dvodnevnoj radionici u Sarajevu održanoj 23-24.02.2022. godine. Hibridna radionica je omogućila online prisustvo dodatnim učesnicima i izlagačima. Radionica je imala za cilj podizanje svijesti o ponovnoj upotrebi oduzete imovine u BiH, upoznavanje sa načinom oduzimanja nezakonito stečene imovine u BiH i modalitetima korištenja oduzete imovine za javni interes i društvene svrhe te prezentacije dobrih praksi u drugim zemljama.

„Centar za promociju civilnog društva u partnerstvu s OSCE Sekretarijatom je prva organizacija u BiH koja je pokrenula projekat o stvaranju povoljnijeg okruženja za ponovonu društvenu upotrebu oduzete imovine i naš krajnji cilj je da civilno društvo bude to kome će se dati mogućnost i prilika da dobije na korištenje trajno oduzetu imovinu koja je nelegalno stečena kako bi je iskoristili u edukativne, humanitarne, socijalne i druge svrhe”, izjavila je Melika Šahinović, projektna menadžerica CPCD-a.

Predstavljeni su pravni okviri i prakse u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini (BiH) i modaliteti korištenja oduzete imovine, uloge i rad agencija za upravljanje oduzetom imovinom, prakse poklanjanja oduzete imovine u društvene svrhe, nedostaci u zakonima zbog kojih je dodjela imovine u društvene svrhe i dalje ograničena ali i pravne pretpostavke ponovne upotrebe oduzete imovine za javni interes i društvene svrhe. Predavači i govornici radionice su bili relevantni predstavnici vlasti, javnih i obrazovnih institucija BiH, te predstavnici programa zemalja iz regiona. „Zakon u svojoj primjeni pokazuje svoje manjkavosti i očekujemo konkretne prijedloge za izmjenu zakona i zakonskih akata koje bi Vlada FBIH trebala u narednom periodu donijeti“, izjavila je Edita Kalajdžić, Sekretarka Vlade FBiH.

CPCD u partnerstvu s OSCE-om želi osigurati aktivnu ulogu civilnog sektora u izradi zakonodavnog okvira na ovu temu, kao ključnog aktera u izradi  procesa i mehanizama  za ponovnu upotrebu oduzete imovine za javni interes i društvene svrhe.

„Potrebno je izmijeniti zakon kako bi se omogućila ponovna upotreba oduzetih sredstava u društveno korisne stvari, kako bi i tu dali značaj i podstakli priču da se kriminal ne isplati. Oduzimanje imovinske koristi pribavljana krivičnim djelima ostaje jedan od najvažnijih instrumenata politike za suzbijanje teških oblika kriminaliteta i generalno kriminaliteta u društvu“, poručio je prof. dr. sc. Eldan Mujanović, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA.

Najefikasniji način da se razbije teški i organizovani kriminal je konfiskacija prihoda od kriminalnih aktivnosti, čime se kriminalcima i njihovim mrežama oduzima finansijska moć i narušava osnovna svrha kriminalnih organizacija, odnosno perspektivna finansijska dobit.

„Oduzeta imovina koja je u predmetu postupanja o krivičnom postupku, može se koristiti za različite namjene. Tendencije iz prava EU i dobrih praksi zemalja EU pokazuju da društvena upotreba imovine predstavlja jedan od najboljih modaliteta korištenja takve imovine iz razloga što doprinosi jačanju povjerenje u institucije krivičnog pravosuđa i generalno u sistem državne vlasti“, istakao je Vinko Jakić, direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom FBIH. Pored prezentacije o pravnim okvirima i praksama oduzimanju imovine i ulozi Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u FBIH, svi prisutni su upoznati i sa radom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom RS, gdje je Aleksandar Sladojević, načelnik Odjeljenja za upravljanje oduzetom imovinom Agencije u RS predstavio i par slučajeva poklanjanja imovine u socijalne svrhe.

Projekat ima za cilj osnažiti OCD znanjem i vještinama potrebnim za aktivno uključivanje u procese ponovne upotrebe oduzete imovine u društvu (pravilne informiranosti o pravnim okvirima, načinu apliciranja za dodjelu oduzete imovine na korištenje, upravljanje imovinom koja je odobrena OCD, itd). Aktivnosti će biti prilagođene zakonskom okviru u FBiH, RS i Brčko Distriktu.

“Mi iz OSCE Sekretarijata i Misije OSCE-a u BiH smo izuzetno zadovoljni s iskazanim interesom organizacija civilnog društva da prisustvuju i aktivno učestvuju na današnjoj radionici. Uvjereni smo da će ova radionica postići svrhu zbog koje je organizovana, a to je podizanje svijesti o značaju upotrebe imovine, pravosudno oduzete od počinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala.”, izjavila je Merima Abdić, pomoćnica projektnog službenika, OSCE Sekretarijata.

“Posebno smo posvećeni jačanju institucionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva da budu aktivni nosioci u uspostavljanju mehanizama za ponovnu društvenu upotrebu imovine u socijalne svrhe, posebno za one najranjivije kategorije društva.”, poručila je Irisa Čevra, nacionalna pravna službenica, OSCE Misije u BiH.

Zaključci predstavnika/ca organizacija civilnog društva govore o važnosti saradnje između agencija za upravljanje oduzetom imovinom i organizacija civilnog društva koje trebaju zajedno raditi na izradama prijedloga za promjenu zakona, kao i definisanju adekvatne procedure za dodjelu oduzete imovine na korištenje. Vrlo je važno da se procesi oduzimanja imovine realizuju u okvirnom vremenskom periodu kako vrijednost imovne ne bi znatno opala do okončanja procesa oduzimanja ili do odluke o stavljanju imovine u ponovno korištenje. Javnost treba imati uvid u raspoloživost trajno oduzete imovine koja može biti potencijalna za dodjelu na korištenje u društvene svrhe, dok transparentnost u javnim pozivima, dodjelama imovine i izvještajima o provedbi projekata o korištenju imovine treba biti zagarantirana. Na poslijetku, potrebno je umrežavanje udruženja i fondacija iz BiH kako bi adekvatno iznijele inicijative o važnosti društvene upotrebe oduzete imovine. Dodatni načini osnaživanja organizacija su uspostavljanje edukacija o pisanju projektnih ideja za iskoristivost imovine u društvene svrhe i jačanje saradnje s vodećim organizacijama iz regije koje su pokrenule socijalno poduzetništvo na konfiskovanoj imovini.

Centar za promociju civilnog društva u Bosni i Hercegovini proslavlja 25 godina postojanja, i naša misija svih ovih godina je doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i privatnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma. Upravo ovakvi programi i partnerstvo s međunarodnim organizacijama poput OSCE-a nam daju podršku da naši ciljevi budu postignuti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »