Prvom zaradom do vozačkog ispita

Eldin Lepenica je jedan od 80 učenika Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde koji praktičnu nastavu obavljaju u kompanijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Učenici srednjih škola stručnog obrazovanja u ovom kantonu, jedini u BiH, od ove školske godine imaju obezbijeđenog mentora, topli obrok, prevoz i naknadu za obavljanje praktične nastave, zahvaljujući donošenju pravilnika koji reguliše odvijanje praktične nastave u kompanijama, koji je prošle godine u avgustu stupio na snagu.

Pravilnik o ogranizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, mladu, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Njemački GIZ dao je podršku izradi Pravilnika kao i svim pratećim aktivnostima.

U razgovoru s Eldinom saznajemo da je svoju prvu naknadu od kompanije u kojoj obavlja praksu primio u oktobru 2018. godine, a novac je iskoristio za plaćanje prve rate vozačkog ispita. Ovaj vedri i odgovorni učenik poručuje da je važna promocija zanata i srednjih stručnih škola koje nas pripremaju za budućnost. “Radom postajemo odgovornije osobe, a za mene je neprocjenjiv osjećaj da vas doživljavaju kao odraslu osobu koja samostalno zarađuje novac”, dodao je Eldin.

Na osnovu iskazanih potreba poslodavaca u BPK Goražde, a kroz saradnju GIZ-a, Ministarstva, škola srednjeg stručnog obrazovanja i kompanija, u protekloj godini dana izrađen je normativni okvir za uvođenje stručnog obrazovanja sa elementima dualnog obrazovanja, koje podrazumijeva usku saradnju između škole i privrede.

Amir Duhović, stručni savjetnik za pravne poslove u pomenutom Ministarstvu zadovoljan je reakcijama sa terena: „Iskorak koji smo napravili ka dualnom obrazovanju u našem kantonu može biti primjer ostalim regijama kako da unaprijede sistem srednjeg stručnog obrazovanja“.

Nedugo nakon početka primjene Pravilnika, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde je zaključila 7 ugovora sa kompanijama i preko 80 pojedinačnih ugovora sa učenicima ili njihovim roditeljima, što dokazuje veliki interes privrednih subjekata za učešćem u organizaciji praktične nastave sa dualnim elementima.

Pored Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, aktivnosti GIZ-ovog projekta „Stručno obrazovanje“ provode se i u Heregovačko-neretvanskom kantonu i Republici Srpskoj uz učešće šest škola i 500 učenika. Za implementaciju projekta zaduženo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusmamenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade. Cilj projekta je usklađivanje stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada kako bi se povećala stopa zaposlenja i utjecalo na pozitivan društveno-ekonomski razvoj.

Dodatne informacije:

Dualno obrazovanje je dio sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi i praktičnu nastavu u kompanijama, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, vještine, sposobnosti i stavovi. Ovi procesi se odvijaju u skladu sa standardom kvalifikacije i nastavnim planom i programom nastave i učenja. Praktična nastava u kompanijama je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom mentora u realnom radnom okruženju u kompaniji, stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u određenom zanimanju ili grupi zanimanja

Principi dualnog obrazovanja

1) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju;

2) relevantnost, odnosno usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada;

3) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja;

4) cijeloživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom cijelog života u svim oblastima života i rada;

5) pravo izbora tj. sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma;

6) jednake mogućnosti tj. sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i vjersku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mjesto boravka, materijalno stanje i druga lična svojstva;

7) partnerstvo tj. saradnja organa javne uprave, entiteta, kantona i  jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbjeđivanje i unaprijeđivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, stručnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;

8) profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika;

9) osiguranje kvaliteta – obezbjeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima dualnog obrazovanja.

 

Ciljevi dualnog obrazovanja:

1) obezbjeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada;

2) obezbjeđivanje uslova za dalje obrazovanje i cjeloživotno učenje;

3) razvijanje poduzetništva, inovativnosti, kreativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog pojedinca;

4) obezbjeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj;

5) razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu;

6) razvijanje svijesti o važnosti zdravlja i bezbjednosti, uključujući i bezbjednost i zdravlje na radu;

7) razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i samostalnog donošenja odluka.

 

Usklađivanje energetskih politika sa EU

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE), kojeg implementira njemački GIZ, organizuje 5. i 6. februara 2019. godine

u Sarajevu radionicu na temu izrade integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP).

05.02.2019. u 13:30 h u Hotel Europe

Radionica će okupit 40 predstavnika i predstavnica bh. radne grupe za izradu integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP) u Bosni i Hercegovini za period 2021.-2030. Članovi radne grupe su predstavnici nadležnih ministarstava na državnom i entitetskom nivou, predstavnici Brčko Distrikta, javnih komunalnih preduzeća, fondova za zaštitu okoliša/životne sredine FBiH i RS, trgovinskih i privrednih komora na svim upravnim nivoima i odabranih institucija relevantnih u sektoru energije i klime. Događaju će prisustvovati i predstavnici GIZ projekata Poticanje obnovljivih izvora energije i Savjetovanje u vezi sa energetskom efikasnošću, UNDP BiH, USAID projekta EIA i organizacije SIDA.

Koordinator radionice je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

NEKP se izrađuje po preporuci Evropske komisije. BiH je kao ugovorna strana u Energetskoj zajednici obavezna da izradi ovaj plan u skladu s preporukama Ministarskog vijeća Energetske zajednice. Države članice EU su nedavno započele proces izrade NEKP-a, a regija jugoistočne Evrope teži da ih sustigne što je prije moguće. Rok za dostavu nacrta planova je 2020. godina.

Na skupu će biti održane prezentacije i diskusije na temu NEKP-a, trenutne politike, institucionalnog pejzaža i strukture sudionika u BiH, te će se donijeti zaključci o daljnjim koracima potrebnim za napredovanje ovog procesa. Cilj je osigurati zajedničko poimanje procesa pripreme NEKP-a, utvrditi zahtjeve u vezi sa eventualnom uspostavom nacionalnog mehanizma za koordinaciju i usmjeravanje ovog procesa, te usaglasiti aktivnosti u 2019. godini neophodnih za postizanje ciljeva za izradu plana.

NEKP će Bosni i Hercegovini omogućiti da integriše energetske i klimatske ciljeve, politike i mjere i izvrši usklađivanje energetskih politika s politikama EU. Nakon izrade i implementacije NEKP će smanjiti administrativna opterećenja i osigurati veću koherentnost i dugoročniju predvidljivost investicija.

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime njemačke vlade.

 

GIZ ORF-EE također na istu temu podržava implemetaciju i radionica na Kosovu i u Makedoniji (BJR) i proces izrade NEKP-a u cijeloj regiji i to u saradnji s Energetskom zajednicom i GIZ-ovim projektom Razvoj kapaciteta za izradu klimatskih politika u zemljama JIE, Istočne Evrope, Južnog Kavkaza i Srednje Azije – Faza III.

Ovo je ključni podvig za BiH i regiju, s obzirom na to da je NEKP relativno nov instrument koji integriše više drugih sektorskih planova u cilju efikasnog i efektivnog donošenja politika i realizacije inovativnih rješenja.

 

Karijerna orijentacija mora biti dostupna svim učenicima

U okviru njemačke razvojne saradnje GIZ je sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije krajem prošle sedmice u Konjiu organizovao dvodnevnu radionicu na temu Značaj i unapređenja karijerne orijentacije u osnovnim školama kroz uvođenje mentorskog programa “Moje znanje-tvoje buduće zvanje?”

Radionica kojoj su prisustvovali predstavnici resornog ministarstava, pedagoških zavoda, pedagozi i psiholozi je dio projekta “Stručno obrazovanje u BiH” koji zagovara obrazovanje zasnovano na potrebama tržišta rada i privrede. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade.

„Jedna od specifičnosti našeg projekta jeste i mentorski pristup. Naime, učenici iz osnovnih škola, učesnici programa, dobiju svog mentora, učenika srednje stručne škole. Od mentora dobiju direktne informacije o načinu školovanja, mogućnostima za dalje usavršavanje i posao, a istovremeno dobiju i novog prijatelja s kojim mogu pričati o svojoj budućnosti. Na početku smo mentorski program kreirali samo za djevojke, međutim, rezultati su tako dobri da partneri insistiraju na dostupnosti programa i dječacima te uvrštavanju istog u sistem, kako bi mentorski program postao samoodrživ. Putem  Facebook stranice “Ja biram stručno obrazovanje” mentorski parovi objavljauju svoja iskustva.“ – izjavila je Elma Badžak, savjetnica u projektu.

Učesnici radionice, pedagozi i školski psiholozi izrazili su zadovoljstvo održanom edukacijom i istaknuli potrebu za daljim usavršavanjem kako bi mogli što konkretnije pomoći djeci u karijernom savjetovanju. Međutim istaknuli su potrebu za većom sistemskom podrškom, a program smatraju dobrom dodatnom mogućnošću za usmjeravanje učenika prilikom odabira nastavka školovanja.

Za izbor pravog zanimanja odgovorni su svi – porodica, škola, privreda i društvo u cjelini. Neophodno je da zajednički djelujemo kroz različite programe i aktivnosti a jedan od njih je i mentorski program“, naglasila je Emina Jusufbegović, stručna savjetnica za srednjoškolsko obrazovanje resornog ministarstva.

Karmela Zlomislić, stručna savjetnica za srednjoškolsko obrazovanje ministarstva, poručila je da resorno ministarstvo pruža podršku ovom programu jer je prepoznalo vrijednosti koje razvija u djeci i mladima te u povezivanju obrazovnog sistema sa privredom i zahtjevima tržišta.

Na radionici su prezentirani i uspjesi završene pilot faze projekta u partnerskim mostarskim školama, te najavljene buduće aktivnosti u koje će biti pozvane da učestvuju sve škole sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

 

 

Translate »