Krajnje je vrijeme za Gender akcione planove!

Ovim otvorenim pismom, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar Federacije BiH pozivaju kantone, gradove i općine da usvoje kantonalne i lokalne gender akcione planove u skladu sa Gender akcionim planom BiH i pratećim operativnim planovima, te da prilikom izrade svih politika, programa i mjera uključe rodnu perspektivu i primjenjuju Zakon o ravnopravnosti spolova i Gender akcioni plan BiH.

Nužno ostvariti ravnopravnost spolova u svim oblastima života!   

 Svrha gender akcionih planova kao strategija jeste da se izrade mjere i planovi kojih će se pridržavati institucije na svim nivoima kako bi ostvarili ravnopravnost spolova u svim oblastima života. To ne znači samo jednak broj žena i muškaraca u institucijama, na rukovodećim pozicijama ili vlasti. Usvajanjem gender akcionih planova se nadležne institucije obavezuju preduzeti rodno osjetljive mjere u oblasti obrazovanja, tržišta rada, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, javnog života i zdravstvene zaštite.

Osim što čine većinu stanovništva, žene čine i većinu radne snage, ali unatoč tome su više nezaposlen spol. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova, žene duže čekaju na prvi posao, suočavaju se sa dugotrajnim prekidima u radnom stažu zbog porodiljskog odsustva ili njege starijih i bolesnih članova porodice, onemogućene su da se ponovno uključe na tržište rada zbog zrelije dobi usljed promjena na tržištu i prestanka potrebe za određenom vrstom rada.[1]

Gender akcionim planom bi se predvidjele rodno osjetljive mjere usmjerene ka ženama kao manje zaposlenom spolu koje bi provodile nadležne institucije, ali i prikupljali relevantni podaci na godišnjem nivou o nezaposlenosti žena, razlikama u plaćama, zastupljenosti žena u upravljačkim strukturama preduzeća itd.

Spriječiti sveprisutno nasilje nad ženama u sjeni pandemije!

 Jedan od gorućih problema sa kojima se suočavamo jeste nasilje nad ženama koje je sveprisutno u našem društvu, a koje je ostalo u sjeni nedavnih dešavanja uzrokovanih pandemijom. Neophodno je da nadležne institucije preduzmu adekvatne mjere za uspostavljanje mehanizama zaštite žena žrtava nasilja u porodici, ispune svoje obaveze finansiranja sigurnih kuća i druge obaveze koje proizlaze iz zakona i međunarodnih dokumenata.

Svi nivoi vlasti su obavezni osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju, odnosno učešće manje zastupljenog spola u procentu od 40%. U stvarnosti, žene su zastupljene u vladama kantona u procentu od 0% do 25%, pri čemu je najveća zastupljenost u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu.

Samo dva kantona ispunila obavezu i usvojila gender akcione planove

 Bosna i Hercegovina ima obavezu, kako na osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, tako i na osnovu međunarodnih dokumenata, poput CEDAW i Pekinške deklaracije, da pristupi izradi strategija za unapređenje položaja žena, odnosno gender akcionih planova. 2018. godine usvojen je Gender akcioni plan na državnom nivou za period 2018-2022, a krajem 2019. godine usvojena su dva kantonalna gender akciona plana – u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu za period 2019-2022.

Ekspertska podrška dostupna za izrade potrebnih dokumenata

 Shodno svemu navedenom, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar FBiH, nude zainteresirane predstavnike/ce kantonalnih, gradskih i opštinskih vlasti ekspertsku podršku u ovom procesu, te iskustva u radu na izradi ovih dokumenata i razvijanju mjera prilagođenih društvenim i političkim uslovima u kojima će se oni i provoditi.

Vjerujemo da će ostali kantoni koji nemaju važeće gender akcione planove prepoznati važnost usvajanja ovakvih dokumenta i njihov značaj za unaprijeđenje ljudskih prava na lokalnom nivou, te da će što prije pristupiti izradi istih u skladu sa Gender akcionim planom BiH i pratećim operativnim planovima.

 Aktivnosti SOC na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.

 Aktivnosti GCFBIH na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova realizovat će se iz sredstava FIGAP II programa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »