Kroz reformu obrazovanja do svrhovitog učenja

Jesmo li spremni da kao pojedinci i kao društvo odgovorimo na izazove koje budućnost sa sobom nosi? Da li postojeći školski sistemi djecu i mlade adekvatno pripremaju za ekonomiju zasnovanu na znanju? Koliko su naši školarci osposobljeni da znanja naučena u školi primijene u stvarnom životu?

U septembru 2016. godine organizacija Save the Children je započela s realizacijom projekta Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini / Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH) kojeg podržava Agencija za međunarodni razvoj SAD-a (USAID).

ENABLE-BiH namjerava osigurati da učenici/ce u BiH ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju te postanu nosioci ekonomskog razvoja u budućnosti postavljajući temelj za unapređenje ishoda učenja u području matematike, prirodnih nauka, tehnike i informatike te u kroskurikularnom i međupredmetnom području u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i kvalitetno inicijalno obrazovanje nastavnika/ca na univerzitetima u BiH te povezivanje inicijalnog obrazovanja nastavnika/ca sa svim budućim koracima njihovog profesionalnog razvoja.

Identificiranje dvije ključne komponente, STEM (Science, Technology, Engeeniring and Mathematics – prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika) i PPDM (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje budućih nastavnika/ca), na koje se oslanja projekat ENABLE-BiH rezultat su naglašene potrebe za promjenom pristupa u učenju i podučavanju učenika/ca u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju u BiH, prevazilaženju ograničenja nastave temeljene na predavanju, pamćenju i reprodukciji te pomaku ka savremenijim i inovativnijim pristupima u odgoju i obrazovanju.

Ključ za ekonomiju zasnovanu na znanju nalazi se u STEM kompetencijama.

Prema riječima profesora Saše Mrdovića sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, jednog od članova užeg stručnog tima koji je učestvovao u razvijanju Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije, cilj STEM-a je u integraciji znanja.

„Nekada davno učenjaci su se bavili proučavanjem i sticanjem znanja koje nije pripadalo nekoj disciplini već je bilo spoznaja o svijetu oko njih. Na sličan način je i podučavanje bilo jedno. Kako je količina ljudskog znanja rasla pojavila se potreba za sistematizacijom, što je neminovno vodilo do podjele na discipline. Ova sistematizacija i podjela su bile korisne i neophodne, ali se negdje u procesu izgubio integrativni faktor. Stvorili su se odvojeni predmeti koji se izučavaju odvojeno, predaju ih različiti nastavnici i učenici stiču utisak da su znanja koja dobijaju na predmetima odvojena jedna od drugih. Nauka koja se na sličan način odvojila je došla do trenutka kad je napredak gotovo jedino moguć kroz interdisciplinarnost. Otvorena pitanja iz jedne oblasti su možda već riješena u drugoj. Ideje se crpe iz drugih disciplina. Rezultati primjenjuju univerzalno. Nauka opet postaje objedinjena potraga za opštim znanjem. Došlo je vrijeme da se taj pristup vrati i u škole.“

 Nacrtom Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije (ONPP), predložene su poveznice između definiranih ishoda učenja školskih predmeta iz STEM oblasti na kraju 3., 6. i 9. razreda osnovnog obrazovanja i na kraju četvrtog razreda opšteg srednjeg obrazovanja, a pratećim dokumentima – Operativnim smjernicama za implementaciju ONPP-a za STEM kompetencije i Priručnikom za obuku nastavnika i nastavnica u primjeni ONPP-a za STEM kompetencije – nastojalo se ukazati na efikasnije načine kreiranja nastavnih planova i programa i pružiti neophodne smjernice i alate nastavnicima/ama kako za planiranje i realizaciju nastavnog procesa, tako i za praćenje i procjenjivanje učeničkih postignuća.

Pomak od očekivanja da učenici/ce tek memorišu nepovezane činjenice ka višim razinama mišljenja i očekivanju da razumiju, primijene, analiziraju, objedine naučene koncepte, kao i da kreiraju nove, u najkraćim crtama je karakteristika Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja (ZJNPP) koja je za svih šest STEM disciplina sačinjena od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Polazna osnova za razvoj nacrta STEM dokumenata bile su upravo ZJNPP definirane na ishodima učenja za sve školske predmete koji se tiču STEM-a i koje učenici/ce u BiH uče od prvog razreda osnovne škole do kraja četvrtog razreda gimnazije – moja okolina, priroda, priroda i društvo, informatika, tehnička kultura, biologija, geografija, hemija, fizika i matematika.

 Kako bi se jasnije ukazalo na direktnu vezu između obrazovanja i narastajuće STEM industrije koja za nastanak, opstanak i razvoj u BiH treba sposobne profesionalceone koji posjeduju STEM kompetencije – ovako povezani ishodi učenja unutar jednog i između više školskih predmeta direktno su dovedeni u vezu i sa odabranim sektorima ekonomije zasnovane na znanju u BiH gdje se očekuje da stečene STEM kompetencije budu primijenjene na način da doprinesu ekonomskom razvoju zemlje.

Članica uže stručne grupe, koja je učestvovala u razvijanju Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije u oblasti fizike, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, gđa Lamija Tanović ističe: „Ovakav način podučavanja fizike uz poveznice sa drugim STEM disciplinama važan je radi boljeg razumijevanja fenomena i sadržaja određenih oblasti ekonomije koje naša zemlja želi da razvija pošto ekonomski razvoj u budućnosti treba bazirati na znanju. To specifično znanje treba da generacijama školaraca, koji se sada obrazuju u našim školama i onima koji će se ubuduće obrazovati u njima, obezbijedi inovirani obrazovni pristup dio kojeg je i STEM. Samo tako će se u našoj zemlji obrazovati kvalitetni kadrovi neophodni za razvoj ekonomije bazirane na znanju (KBE- Knowledge Based Economy).“

STEM i PPDM dokumenti razvijeni su kroz saradnju profesora/ica sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Zenici i Tuzli, eksperata/ica iz Sjedinjenih Američkih Država – 21st Century Partnership for STEM Education, predstavnika/ca svih ključnih institucija u BiH – Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, svih 12 entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja u BiH, kao i Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, sedam pedagoških zavoda/zavoda za školstvo te predstavnika/ca organizacija civilnog društva, organizacija za međunarodnu saradnju i škola u BiH (OSCE, FOD BiH, CIVITAS, COI Step by Step).

Tokom juna-avgusta 2018., projektom ENABLE-BiH predviđena je intenzivna obuka obrazovnih profesionalca – budućih STEM master trenera / mentora koji će biti osposobljeni da primjenjuju STEM pristup u učionici te da obučavaju i podržavaju druge obrazovne profesionalce u primjeni STEM obrazovanja u model područjima / školama u partnerstvu sa Save the Children-om i nadležnim ministarstvima u ciljnim područjima BiH.

Save the Children kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja u BiH, tako što pruža podršku Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u razvijanju dokumenata ZJNPP. Kroz partnerski pristup podržava nadležna ministarstva obrazovanja i pedagoške zavode u BiH u primjeni ZJNPP te u iniciranju revizije nastavnih planova i programa i usklađivanju sa definiranim ishodima učenja. Putem sveobuhvatnog programa obuke i mentorisanja podržava obrazovne profesionalce u primjeni ZJNPP u učionicama (sa fokusom na bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, matematiku i prirodne nauke).

Translate »