Zabraniti fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima u BiH

Fizičko kažnjavanje djece je jedan od najprisutnijih oblika naslija nad djecom širom svijeta. Ponukani nedavnim objavljivanjem video zapisa zlostavljanja djeteta u jednoj predškolskoj ustanovi u Sarajevu, želimo da skrenemo pažnju na neophodnost zabrane upotrebe sile u svim okruženjima u kojima borave djeca, bilo da je napad na dijete izvršen kao kazna u svrhu discipliniranja ili ne.

S obzirom na status najmlađe i najranjivije populacije u društvu, djeci je neophodno obezbijediti veću zaštitu od bilo kakvih napada koji direktno povrijeđuju pravo na poštivanje ljudskog dostojanstva i fizičkog integriteta, kao i prava na zdravlje, razvoj, obrazovanje i slobodu od torture i drugih okrutnih, nehumanih i ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja.

Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi među 56 zemalja svijeta koje su se obavezale da će izvršiti zakonodavnu reformu s ciljem potpune zabrane fizičkog kažnjavanja djece u svim okruženjima (porodici, ustanovama dnevnog boravka djece i drugim ustanovama gdje borave djeca). Do ovog trenutka, Republika Srpska je osigurala da se u zakonodavstvu zabrani fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima, dok se ista zabrana očekuje i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, nakon što je Vijeće za djecu BiH 2017. godine pokrenulo inicijativu da se izvrše izmjene u relevantnom zakonodavstvu koje će osigurati potpunu i eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja djece

Save the Children kroz svoj dugogodišnji angažman njeguje i promoviše politike, procedure i prakse očuvanje sigurnosti djece koje primjenjujemo kako bi osigurali da smo sigurna organizacija za djecu tj. da su programi Save the Children-a sigurni za djecu. To je način na koji osiguravamo da se svaka osoba, koja predstavlja našu organizaciju, ponaša prema djeci na odgovarajući i primjeren način, te da nikada ne zloupotrebljava sopstveni profesionalni integritet i radno mjesto. Također nastojimo da pomognemo organizacijama i institucijama s kojima dolazimo u kontakt da kreiraju interne sisteme koji će minimizirati rizike i spriječiti radnje štetne po djecu ali isto tako da povećaju svijest kod sopstvenih uposlenika o potrebi pravoremenog reagovanja i prijavljivanja zabrinutosti u vezi sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece.

U okviru napora sprečavanja zlostavljanja i iskorištavanja djece, Save the Children poziva relevantne organizacije, institucije i profesionalce da se zajedno suprotstavimo fizičkom kažnjavanju djece i nasilnim metodama discipliniranja djece koje ugrožavaju djetetovo dostojanstvo i integritet. Neophodno je uspostaviti i/ili ojačati sistem očuvanja sigurnosti djece u različitim organizacijama, institucijama i drugim okruženjima kako bi sva djeca, koja se u istim nalaze, na siguran i human način bila tretirana i zaštićena od bilo kakvog oblika nasilja. Veoma bitno je kontinuirano stručno usavršavati profesionalce, roditelje, medije i druge aktere koji dolaze u kontakt sa djecom kako bili dovoljno senzitivni i educirani o nenasilnim metodama discipliniranja i kako bismo zajedno doprinijeli izgradnji sigurnijeg okruženja za rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini.

 

Konferencija Save the Children-a

Nikada ne znamo kada će nas zadesiti neka prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim djelovanjem. Zato je izgradnja lokalnih zajednica i škola otpornih na katastrofe jedan od prioriteta Save the Children-a.

Prije poplava iz maja 2014. godine, u Bosni i Hercegovini se vrlo malo pažnje posvećivalo pripremljenosti za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Situacija se danas postepeno mijenja nabolje.

U protekle tri godine, Save the Children je radio na programima smanjenja rizika od prirodnih nesreća na lokalnom nivou u opštinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i u Distriktu Brčko. Aktivnostima jačanja kapaciteta za postupanje u vanrednim situacijama obuhvaćene su navedene opštinske administracije te osam škola i dva vrtića, a u radionicama i praktičnim vježbama učestvovalo je blizu 4500 djece. Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i relevantnim institucijama na svim nivoima u BiH.

O ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja govoriće se na konferenciji pod nazivom „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“ koja će se održati u:

utorak, 21. novembra 2017. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Plava sala (4. sprat)

 

09:30 – 10:00 Dolazak i registracija učesnika/ca
10:00 – 10:15 Pozdrav i obraćanje od strane Ministra sigurnosti BiH

Gdin. Dragan Mektić, ministar

10:15 – 10:30

 

 

Uvodna riječ – pozdrav i obraćanje od strane Direktorice Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan

Gđa. Andrea Žeravčić, direktorica

10:30 – 10:45 Kratki film (Vježba evakuacije, JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac)

„Ulazni kviz test“  

Predstavnici djece

Facilitatorka – Gđa. Dženana Šabić Hamidović

10:45 – 11:15 Pauza za kafu – izjave za medije
  Blok 1. – Facilitator Gdin. Samir Huseinbašić
11:15 – 11:30

 

Kratki film napravljen od strane djece koja su učestvala u projektu (Osnovna škola Bijela)
11:30 – 11:45 Uloga i značaj države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja te njihova saradnja sa fokusom na djecu

Gdin. Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti BiH

11:45 – 12:00 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti – rad na izradi Procjene rizika općine Šamac

Gdin. Boro Bogdanović, Civilna zaštita općine/opštine Šamac

12:00 – 12:15 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti u Osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac

Gđa. Ervada Sinanović, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac

12:15 – 12:30 Prezentacija iskustava i izazova u implementaciji projektnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Naša djeca“ Brčko Distrikt BiH

Gđa. Jasna Jovičić, Vrtić „Naša djeca“ Brčko distrikt BiH

12:30 – 12:45 Diskusija
12:45 – 13:45 Pauza za ručak

 

  Blok 2. – Facilitator Gdin. Ahmed Pjano
  Kratki film napravljen od strane djece koja su učestvovala u projektu – Požar (JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac) i poplava (JU Osma osnovna škola Brka, Brčko Distrikt BiH)
13:45 – 14:00 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“

Gđa. Danica Vasilj, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) 

14:00 – 14:15 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta Integrisanje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti”

Gdin. Dragan Ličanin, Save the Children

14:15 – 14:30 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta “Minimalni sigurnosni standardi za školske ustanove otporne na katastrofe“

Gdin. Samir Huseinbašić, Ministarstvo sigurnosti BiH

14:30 – 14:45 Prezentacija rezultata projektnih aktivnosti – Izrada dokumenta “Metodologija za izradu Procjena rizika i Planova postupanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa”

Gdin. Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti BiH

14:45 – 15:00 Diskusija

 

  Kratki film napravljen od strane djece – Klizišta (JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac) i Zemljotres (JU Deseta osnovna škola Brka, Brčko Distrikt BiH)
15:00 – 15:30 Prezentacija iskustava, potreba i preporuka iz ugla djece kao krajnjih korisnika

Predstavnici djece

Facilitatorka – Gđa. Dženana Šabić Hamidović

15:30 – … Zatvaranje konferencije i dodjela zahvalnica

 

Nakon Bihaća i Cazin dobija svoj prvi Mural inkluzije

Djeca nemaju poteškoća prihvatiti različitosti. Odrasli su ti koji prave razliku. Odrasli su često najveća teškoća za djecu s teškoćama u razvoju.

Inkluzija svakog djeteta u društvo, nije samo ljudsko pravo, već i obaveza, s obzirom da je garantovana međunarodnim konvencijama i zakonskim odredbama u našoj zemlji.

Inkluzija ne bi trebala biti „iluzija“, već svakodnevna praksa, kako bi se svakom djetetu pružile jednake šanse za školovanje i uključivanje u društvene procese.

Da li je tako u stvarnosti?

Organizacija Save the Children u Bosni i Hercegovini provodi kampanju podizanja svijesti o važnosti uključivanja djece s poteškoćama u obrazovanje i društvenu zajednicu u BiH. Kampanja pod sloganom Svi smo mi djeca (#MiDjeca) usmjerena je na roditelje djece tipičnog razvoja (djece „bez poteškoća“), donosioce odluka, te širu javnost.

Među najuspješnijim praksama inkluzije u BIH su primjeri iz Unsko-sanskog kantona. Uz podršku Save the Children i učešće kantonalnih i lokalnih institucija vlasti, već godinu dana u  Cazinu i Bihaću djeluju Centri za razvoj inkluzivnih praksi – CRIP-ovi. U ovim centrima djeca s poteškoćama u razvoju dobijaju stručnu i sistemsku podršku za uključivanje u redovno školovanje.

U sklopu kampanje  #MiDjeca, grad Cazin će dobiti Mural inkluzije, čiji je autor međunarodno priznati umjetnik Rikardo Druškić. U oslikavanju će mu se pridružiti djeca s poteškoćama u razvoju iz cazinskog CRIP-a, učenici osnovne škole Cazin II, te bh. street-art i grafiti umjetnik Muhamed Baručija.

Otvaranje murala predviđeno je na lokaciji „Alinac“ koji pripada „JU Sportski centar Cazin“, u četvrtak 26. oktobra u 13.30.

O umjetniku:

Rikardo Druškić (rođ. 1990), je međunarodno priznati autor koji je izlagao u BiH, ali i diljem svijeta (New York, Miami, Los Angeles, Taiwan) te nagrađivan na značajnim međunarodnim natjecanjima savremene umjetnosti. Nakon oslikavanja Murala inkluzije u Cazinu, očekuje ga samostalna izložba u Berlinu.

 

Translate »