“Primjer pokaži, brini o ambalaži” – Upravljanje otpadom u Nacionalnom parku Sutjeska

Centar za životnu sredinu je u NP Sutjeska održao radionicu o upravljanju ambalažnim otpadom na kojoj su predstavljene osnovne informacije o ambalažnom otpadu, njegovom upravljanju, zakonodavnom okviru u Republici Srpskoj i regionu, ali i smjernice i dobre prakse koje bi mogle da se upotrijebe u budućem upravljanju ambalažnim otpadom u ovom nacionalnom parku.

„Cilj nam je da zajedno sa upravom Nacionalnog parka razvijemo saradnju, kako sa Opšinom Foča i lokalnim stanovništvom, tako i sa firmama koje se bave reciklažom, te razvijemo praksu odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada koji se skupi u parku. Vjerujemo da Sutjeska može postati primjer zaštićenog područja koje primjenjuje ekološki ispavne metode upravljanja otpadom”, istakla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Ambalažni otpad je posebna kategorija otpada koji iz godine u godinu postaje sve prioritetnija problematika i sastavni dio prostorno-planske dokumentacije.

Radenka Srndović, zamjenica načelnika Opštine Foča je izjavila: „Upravljanje otpadom u zaštićenim područjima bi trebalo urediti posebnim zakonom. Kao najstariji i najvrijedniji nacionalni park, Sutjeska bi uskoro mogla pružiti primjer drugim zaštićenim područjima, ali i samim opštinama, koje još uvijek nisu regulisale problematiku ambalažnog otpada. Edukativne radionice ovog tipa su neophodne kako bi se i lokalna zajednica, a i nadležne institucije uključile u rješavanje ovog problema”.

+
+

Centar za životnu sredinu je već duži period aktivan na području Nacionalnog parka Sutjeska gdje sprovodi razne aktivnosti u cilju unaprijeđenja zaštite vrsta i staništa, kao i razvoja održivog korištenja potencijala koje ovaj park nudi.

„Adekvatno upravljanje ambalažnim otpadom, ali i otpadom generalno, još uvijek nije u potpunosti rješeno u nacionalnom parku, odnosno još uvijek nema mogućnosti za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada. Mi smo veoma voljni da podržimo aktivnosti Centra usmjerene ka unaprijeđenju upravljanja i zašite Sutjeske. Naši resursi nisu dovoljni da pokrijemo sve što je potrebno, te je učešće svih zainteresovanih strana od izuzetnog značaja”, istakao je Dejan Pavlović, v.d. direktor Nacionalnog parka Sutjeska.

Radionica je realizovana u sklopu projekta „Upravljanje ambalažnim otpadom u Nacionalnom parku Sutjeska” koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Translate »