Edukativno – likovne radionice za djecu u Umjetničkoj galeriji BiH

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u okviru izložbe

„Đoko Mazalić, 1888 – 1975“

organizovati edukativno – likovne radionice za djecu školskog uzrasta.

Besplatne radionice će se održavati subotom u popodnevnim satima sa trajanjem od 2 sata. U zavisnosti od broja prijavljenih učesnika, održat će se tri radionice:

  1. oktobra 2017.
  2. oktobra 2017.
  3. novembra 2017.

Program radionice uključuje vođeni obilazak izložbe (prilagođen starosnoj dobi grupe), diskusiju o izloženim djelima po muzejsko – edukativnoj metodi strategije vizuelnog razmišljanja i kreativni rad.

Prijave sa imenom, prezimenom i starosnom dobi učesnika i kontakt podacima slati do 20. oktobra putem e – maila: aidaa91@live.com. Prijavu je moguće izvršiti i putem telefona na broj 033 266 550 / 033 266 551.

P R O G R A M

dječije edukativno – likovne radionice

Đ O K O  M A Z A L I Ć

1888 – 1975.

 S obzirom na bogat i šarenolik stilski izraz Đoke Mazalića, koji od sedamdesetih godina nije predstavljen javnosti u značajnijoj retrospektivnoj izložbi do ove – zamišljeno je da se sa djecom različitog školskog uzrasta radi i na različitim likovnim cjelinama pomenutog umjetnika.

Postavka sadrži cikluse pejzaža, portreta, scene društvenog života ruralnih područja Bosne sa početka 20. – tog stoljeća, animalne motive te pozni dio opusa iz 60. – tih godina koji doseže skoro apstraktan enformelovski izraz.

Sa svim pomenutim motivima djeca školskog uzrasta se mogu povezati na osnovu ličnog iskustva. Sa mlađim uzrastom će se raditi na primjerima narativnijeg sadržaja, a sa starijima na začecima apstraktnog stila.

U uvodnom dijelu, učesnici će se kroz razgovor sa moderatoricom upoznati sa funkcijama umjetničkog muzeja i značajem Đoke Mazalića kao kulturnog radnika u vremenu u kojem je djelovao i kakvog uticaja je to ostavilo na savremeno doba u kojem živimo.

Nakon toga će se pristupiti diskusiji odabranim djelima (selekcija djela je izvršena na osnovu pretpostavljenih interesa grupe djece određene starosne dobi).

Diskusija se temelji na muzejsko – edukativnoj metodi strategije vizuelnog razmišljanja, koja:

-potiče kritičko razmišljanje i ohrabruje na iskazivanje ličnog stava o djelu

-potiče na aktivno učenje

-proširuje vokabular

Vođenu diskusiju prekidaju interaktivne edukativne igre unutar izložbenog prostora, koje imaju za cilj da vrate i prodube pažnju učesnika na pojedina djela unutar postavke.

Završni dio radionice se odnosi na kreativni rad učesnika na temu koja se obrađivala u toku radionice.

Pojmovi koje će učesnici usvojiti na radionicama:

muzej, galerija, restauracija, kustos, pejzaž, portret, tradicija, etnologija, narodna nošnja, apstrakcija, psihologizacija lika, faktura slike, impasto…

 

Translate »