POZIV: RADIONICA za MEDIJSKE ORGANIZACIJE

Green Council tim Vas poziva da učestvujete u radu radionica “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” i “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš” koje će se održati 23. i 24. juna 2016. godine u Sarajevu, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Internacionalnog BURCH Univerziteta – 1. sprat. British room.

Ovim radionicama prethodile su radionice “Izolacijski proizvodi od prirodnih materijala” i “Certficiranje izolacijskog proizvoda od prirodnih materijala”na kojima su predstavljene značajne osobine i primjena izolacionih materijala od prirodnih sirovina (vuna slama), sa ciljem pronalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje postojećih barijera za poticaj proizvodnje i upotrebe ovih materijala u BiH. Pomenute radionice su nametnule potrebu za kreiranje hodovnika sa prijedlogom sistemskih rješenja za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu, kako kroz regulatorni okvir u sistemskim rješenjima i poticanje proizvodnje građevinskih termoizolacionih proizvoda od prirodnih materijala, tako i kroz podizanje svijesti korisnika o istim.

S tim u vezi 23. juna planirano je održavanje radionice “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” koja ima za cilj doći do prethodno navedenog hodovnika, a koji će pomoći nadležnim institucijama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, da unaprijede relevantne propise u ovoj oblast te doprinesu razvoju BiH privrede.

Obzirom na BiH administrativno ustrojstvo i ustavne nadležnosti, pomenutoj radionici će prisustvovati predstavnici resora sa svih nivoa vlasti BiH i
to: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i ekologiju RS, Odjel za ekonomski razvoj, kulturu i sport, Institut za standardizaciju BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor na tržištu BiH, predstavnici ovlaštenih instituta ili laboratorija za certificiranje i ispitivanje građevinskih proizvoda,te predstavnici proizvođača građevinskih proizvoda.

24. juna biće održana radionica pod nazivom “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš” koja ima za cilj pomoći promociju i podizanje svijesti javnosti o važnosti korištenja prirodnih, lokalnih materijala, umjesto korištenja „standardnih“ građevinskih proizvoda koji su nerijetko toksični, kratkog životnog vijeka i imaju visoku CO2 emisiju prilikom proizvodnje i transporta. Ova radonica je namjenjena prvenstveno širokom dijapazonu medijskih organizacija koje djeluju u BiH – od javnih servisa, privatnih TV kuća, web portala i slično.

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 20.06.2016. putem emaila na adresu info@eehouse.green-council.org

Srdačno,
Green Council tim

Translate »