Zajednički jezik za razumijevanje invaliditeta

0

“Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih (MKF) – zajednički pojmovnik za razumijevanje invaliditeta“ tema je trodnevne radionice koju su organizovali UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kao i izabrani direktni pružaoci usluga iz ovih sektora, te predstavnici nevladinih organizacija, organizacije osoba sa invaliditetom i međunarodni partneri i donatori.

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan je izjavila da su dugi niz godina, ograničenja sudjelovanja djece sa poteškoćama u razvoju smatrana izravnim posljedicama poremećaja i oštećenja, ali danas vidimo znakove promjene u načinu na koji gledamo na invaliditet. “Ako se fokusiramo samo na medicinske uzroke i ako smo slijepi za društvenu dinamiku oko invaliditeta, mi svrstavamo osobu u jednu kategoriju, maskirajući kompleksnost njegovog/njenog iskustva invalidnosti. Osobe sa invaliditetom su često definisani kao neko ko je problem, ili sa problemom, samim time fokusirajući se na ono što ne mogu da urade umjesto na ono što mogu. Invaliditet više nije koncipiran kao posljedica bolesti, već se shvata kao dinamična interakcija između zdravstvenog stanja osobe, okoline i osobnih faktora”, te dodala: „Radi se o promjeni sistema koji bi odgovarao djetetu, a ne o promjeni djeteta kako bi odgovaralo sistemu“.

Naglasak radionice je stavljen na upoznavanje sa ključnim konceptima MKF-a i relevantnosti za djecu i mlade, što podrazumijeva i pregled MKF-a kao zajedničke terminologije, i kao klasifikaciju i samim tim njeno usvajanje na nivou politika i na nivou pružaoca usluga. Također, diskutovalo se i o operacionalizaciji i primjeni MKF-a kao alata za rješavanje problema, za mapiranje onesposobljena u kliničkim okruženjima te za multidisciplinarnu saradnju. Jedan od ciljeva je i da se MKF potencijalno upotrebljava u različitim sektorima te razvitak njene jednostavne pripreme za ispitivanja na terenu.

Dr. Victor Stefan Olsavzsky, predstavnik kancelarije SZO za Bosnu i Hercegovinu, smatra ovu radionicu jednim od prvih koraka za razumijevanje i raspravu o klasifikaciji te budućem uvođenju u Bosni i Hercegovini. „Najvažniji cilj ove klasifikacije je da stvori odgovarajuće okruženje, bolji život i da integriše tu djecu u društvo. Na ovaj način, stvaramo zajednički jezik kako bi svi ljudi mogli govoriti o istoj temi. Ovo je vrlo dobro sredstvo koje se koristi širom svijeta, od strane kreatora politika, zdravstvenih i nezdravstvenih stručnjaka i svih onih koji rade sa ljudima koji imaju neku invalidnost ili oštećenje, ili su bolesti ili traume imale uticaj na njihove funkcije.“

Učesnici ove radionice su razgovarali i o trenutnim problemima u Bosni i Hercegovini povezanim sa korištenjem zajedničkog jezika u opisivanju invaliditeta, pouzdanih informacija da se identificiraju djeca s invaliditetom, problemima povezanim s komunikacijom o invaliditetu između zainteresiranih strana te primjeni MKF-a u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se složili da im ovaj koncept omogućava da vide šire sliku, fokusirajući se na sposobnosti djeteta a ne samo na invaliditet.

„Na putu ispunjavanja evropskih standarda, Bosna i Hercegovina treba da se suoči sa novim izazovima u osiguranju obrazovne i socijalne uključenosti. MKF je posebna po tome što predstavlja sistem informacija koji neće etiketirati i svrstati pojedinca u jednu kategoriju ili grupu, te omogućava da se ukaže na one oblasti u kojima dijete može ostvariti svoj puni potencijal“, izjavila je Draženka Malićbegović, pomoćnik ministra u  sektoru za zdravsto. U svom obraćanju prisutnima je istaknula i važnost nevladinih i međunarodnih organizacija koje predstavljaju ključni faktor u osmišljavanju i organizovanom pristupu, te praćenju primjene i evaluaciji inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

UNICEF i SZO će nastaviti sa pružanjem podrške Bosni i Hercegovini, kako bi usvojila Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih, a sljedeća radionica zakazana je za oktobar. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini živi 6,5% djece koja u dobi od 2 do 9 godina imaju neki vid poteškoća u razvoju. Primjena MKF-a pruža zajednički i univerzalni pojmovnik za sveobuhvatan opis pojedinačnog funkcionalnog profila osobe fokusirajući se na njegove/njene sposobnosti. Kreiran je da pomogne poboljšanju komunikacije među sektorima (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita itd.) koji razmatraju i izvještavaju o funkcionisanju i invaliditetu.

„Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“

0

Kroz konsultativni proces o zaštiti najboljeg interesa djeteta u medijima, nastao je ovaj pregled znanja i iskustava namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuje akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Pregled je namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuju akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Imajući u vidu multidisciplinarnost dječijih prava i dobrobiti za djecu, kompleksnost principa „najboljeg interesa djeteta“, kao i višedimenzionalnu prirodu medija koja se svakodnevno redefiniše, konsultativni proces je okupio veliki broj stručnjaka, praktičara i aktivista.

„Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

0

Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”, nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, predstavljena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Publikacija je nastala kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH.

”Siguran sam kako publikacija koju danas predstavljamo i promovišemo ima potencijal za unaprijeđenje prava djeteta i zaštitu njegovog integriteta. Osim toga, ona predstavlja praktičan i primjenjiv alat za profesionalce u medijima, vladin i nevladin sektor koji su obavezni štititi prava djece.  Vjerujem kako će svoje mjesto naći i u okviru nastavnih predmeta koji izučavaju prava djece. Ono što je možda i nabitnije jeste činjenica da publikacija nije nastala sa ciljem da se bilo kome drže lekcije o moralu, već da se kroz pozitivne primjere utvrdi minimum kriterija koje bi kao društvo u cjelini trebali poštovati kada je riječ o zaštiti prava djeteta, odnosno najboljem interesu djeteta”, rekao je zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović tokom predstavljanja publikacije.

Publikacija obuhvata tri poglavlja koji pružaju uvid u zakonodavni okvir koji se odnosi na prava djeteta, učešće djece u medijima i situacije koje povezuju medije i djecu. Osim tima autora i autorki, njih dvadeset i jedno, u procesu priprema i konsultacija, koautorskih recenzija, u proces je bilo uključeno još desetak saradnika koji su dali uvid u svoja znanja i iskustva kako bi publikacija odgovarala stvarnom stanju i potrebama svih kojima će ova publikacija biti o koristi.

Zbirka koju danas predstavljamo namijenjena je ne samo medijskim profesionalcima nego i svima koji imaju pristup medijima kao izvorima informacija i znanja za djecu i o djeci, uključujući roditelje, porodicu i uopšte, zajednicu koja ih okružuje. Ovim predstvljanjem mi ne zaključujemo proces, nego proces na mnogo načina tek počinjemo. Tokom narednih nekoliko mjeseci podržaćemo realizaciju predstavljanja publikacije na više lokacija u zemlji i pozvaćemo medijske profesionalce, akademsku zajednicu, aktiviste, roditelje i djecu da daju svoj doprinos, dajući uvid u svoja znanja i iskustva. S ciljem da osnažimo “glas djeteta” u medijma Bosne i Hercegovine, UNICEF je opredijeljen da nastavi da sarađuje sa svim relevantnim akterima kako bi najbolji interes djeteta postavljen kao prioritet za sve” naglasila je predstavnica misije UNICEF-a u BiH Geeta Narayan.

 

Publikacija će uskoro biti dostupna za preuzimanje na online platformama a avoje autorske tekstove pripremili su: Milena Jurić, Berina Ceribašić, doc. dr. Nada Grahovac, Ljiljana Zurovac, prof. dr. Ivana Zečević, Nela Kačmarčik- Maduna, Nineta Popović, Zoran Ćatić, Vanja Ibrahimbegović – Tihak, Maja Nikolić, prof. dr. Lejla Turčilo, Dženat Dreković, Željko Bajić, Ana Kotur, prof. dr. Elmedin Muratbegović, Milkica Milojević, Vanja Stevanović, Alema Kazazić, Almir Panjeta, Ognjen Tešić i prof. dr. Nermina Mujagić.

Urednice publikacije su prof. dr. Nermina Mujagić i Nela Kačmarčik-Maduna. Recenzije publikacije pripremili su prof. dr. Asim Mujkić i porf. dr. Zlata Popov-Momčinović.

Moto publikacije „Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta” dio je autorskog teksta Zorana Ćatića.

 

“Pričice za svako dijete”

0

UNICEF poziva pisce sa svih kontinenata da se pridruže akciji “Pričice za svako dijete” (Tiny Stories: For Every Child).

UNICEF vas poziva da napišete kratku priču na temu “Šta želim za svako dijete” i pomognete organizaciji da promoviše značaj prava djeteta.

Pozivamo vas da svoju priču na temu: “Šta želim za svako dijete” objavite na Facebooku, počevši od 14. novembra.

Kako učestvovati?
1. Obavijestiti nas da ste zainteresirani za učešće.
To vas ne obavezuje da podnesete priču, ali pomaže da se ovo pripremi na globalnom nivou.
2. Odabrati temu i napisati priču.
o Tema priče je “Šta želim za svako dijete”
o Priča bi trebala biti maksimalno 7 linija (7 rečenica) kao simbolična napomena da slavimo 70 godina UNICEF-ovog rada za svako dijete,
o Pisati iz bilo koje perspektive, na primjer: možete postaviti pitanje, ono što bih htio da sam dijete?
o Priče mogu biti pisane u različitim žanrovima, različitim glasovima i različitim stavovima. Ton priče je vaš odabir.
3. Podijelite priču na svojoj Facebook stranici u periodu od 14 do 20 novembra

Kako podijeliti priču na Facebook-u?
1. Otići na svoj Facebook profil (Ukoliko ne korsitite FB, kontaktirajte UNICEF za druge opcije objave.)
2. Napisati priču na svoj status update
3. Saviti hashtage #ZaSvakoDijete #ForEveryChild
4. Dodati sliku naslovnice Tiny Stories koju će vam obezbjediti UNICEF tokom ovog mjeseca
5. Objaviti status na „Javno“
6. Tagovati UNICEF Bosna i Hercegovina
7. I na kraju „Objaviti“

Šta je sljedeće?

Ljudi će vidjeti priču i mogu je like-ati i podijeliti.

UNICEF Bosna i Hercegovina će podijeliti priče na svom Facebook profilu.
Očekujemo priče sa svih 7 kontinenata. Da biste vidjeli ostale priče možete pratiti upute na UNICEF web stranici koje će biti objavljena u novembru.

Konkurs/natječaj za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

UNICEF BiH i ove godine objavljuje konkurs za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH u skladu sa etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini. Teme prijavljenih novinarskih radova mogu obuhvatiti pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, pravosuđa za djecu, kao i teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti.

 

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2015. do 01.11.2016. godine u bilo kom bh. mediju, pod uslovom da su dostupni na internetu. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

 

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

  • Izbor teme;
  • Način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla);
  • Analitički pristup;
  • Spisateljski stil za novine i web / audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju;
  • Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;
  • Poštivanje UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci;
  • Poštivanje principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

 

Nagrade i priznanja će biti dodijeljene za novinarski-medijski doprinos u štampi, na internetu, kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do 5 minuta na radiju i televiziji. Rok za dostavu prijava je 05.11.2016. godine u 12,00.

 

Žiri sastavljen od iskusnih novinara,  dobitnika UNICEF-ove nagrade prethodnih godina, te stručnjaka iz oblasti zaštite prava djece, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji planiranoj za Međunarodni dan djeteta, 20 novembar.

 

Konkurs je otvoren od 2. juna do 1. novembra 2016. a detaljni uslovi i pravila konkursa su objavljeni i na www.unicef.ba/.

O UNICEF-u

UNICEF se zalaže za prava i dobrobit svakog djeteta, u svemu što radi. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo pretvorili obećanja u stvarnost, posebno se fokusirajući da dođemo onih kojima je to najpotrebnije, za dobrobit sve djece, posvuda.

UNICEF BIH nagrađuje istaknute pojedince za doprinos unapređenju kvaliteta predškolskih programa

UNICEF BiH otvorio je Konkurs “Naše priče za najbolje vrtiće” za pojedince, pojedinke i/ili grupe zaposlene u predškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji su dali istaknut doprinos inkluzivnosti i kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima za njihov doprinos unapređenju kvaliteta predškolskh programa sa posebnim fokusom na inkluzivnost, ishranu i kreativnost. Prijave mogu doći od samih profesionalaca, njihovih kolega, uprave predškolskih ustanova ili roditelja djece.

livno-predskolsko 039
“Komentari roditelja i javnosti će takođe biti uzeti u obzir kod ocjenjivanja prijava i odluke o najboljima. Cilj je da najbolje prakse doprinesu poboljšanju kvaliteta i u drugim vrtićima, kao i da inspirišu što veći broj kvalitetnih prijava”, kažu organizatori Konkursa.Nagrade i priznanja će biti dodijeljene u sljedećim kategorijama: ‘Vrtići za sve’ – za održivi i kreativni načini za finansiranje predškolskih programa kako bi se unaprijedio pristup vrtićima za što veći broj djece; ‘Vrtići za ponos:’ – za poboljšani kvalitet, inovativnost i inkluzivnost predškolskih programa i ‘Jedi zdravo – rasti zdravo – za kreativni načini za poboljšanje kvaliteta ishrane u vrtićima i promociju zdravih stilova života među djecom.

Istaknuti stručnjaci predškolskog odgoja i obrazovanja ocijeniće prispjele prijave a nagrade i priznanja će biti uručene krajem 2016 godine.

Prijava treba da sadrži: kratki opis (do 300 riječi) aktivnosti ili programa koji je rezultat rada prijavljenih kandidata, kratku biografiju kandidata (do 100 riječi), osnovne podatke o autoru prijave i kontakt podaci za više informacija te 5-10 fotografija koji ilustruju aktivnost sa djecom, uz odgovarajuću dozvolu za njihovu objavu.

UNICEF će prijave obraditi i kontaktirati kandidate i prijave prije objave. Konkurs-natječaj je otvoren do 1. oktobra/listopada a prispjele prijave će biti promovisane tokom cijelog trajanja natječaja u saradnji sa UNICEF-ovim medijskim partnerima i kroz društvene mreže.

Aplikaciju možete dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Priče iz vrtića“. Rok za dostavu prijava je 1.10.2016. godine!