Prezentacija Etičkog kodeksa za NVO u BiH

0

Centar za promociju civilnog društva Vas poziva na prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva u BiH koja će se održati u hotelu Hollywood, Ilidža, 21. decembra, 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 11h.

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa principima Etičkog kodeksa, u neposrednom i otvorenom razgovoru razmjene stavove i iskustva povodom prezentiranog sadržaja te istaknu razlike između deklarativne posvećenosti pomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa te objašnjeno na koji način to mogu uraditi naknadno, kako bi udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.

Ovom prilikom će biti predstavljen i Sporazum o saradnji između VM BiH i NVO sektora koji je zvanično poptisan 2. decembra, 2017. godine i zajedno sa Etičkim kodeksom predstavlja jak oslonac za održivost civilnog društva u BiH i jačanje saradnje kako između samih udruženja tako i uspostavljanju partnerstva sa ostalim akterima u zajednici.

„Kakve zdravstvene usluge trebamo, a kakve dobijamo?“

0

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH organizuju drugu panel diskusiju
o korištenju sredstava iz fondova za zdravstveno osiguranje građana u FBiH, koja će se održati u Sarajevu,
09.11.2017. u prostorijama Kina Kriterion, Obala Kulina bana 2, u 11:00h. Vrijeme predviđeno za izjave
medijima je u periodu od 11h do 11.30h i od 14h do 14.30h.

 Kakvo je naše zdravstvo, da li su moguća poboljšanja i koje korake treba preduzeti da bi do tih
unapređenja došlo?
 Zašto nije moguće realizovati neke zdravstvene usluge u BiH i da li smo u tom slučaju svjedoci
„organizovanog prikupljanja novca“ za plaćanje usluga u inostranstvu ?
 Kakav je zdravstveni status bosanskohercegovačke populacije i kakav je zdravstveni sistem koji
nam stoji na raspolaganju?
 Da li se svi raspoloživi zdravstveni resursi racionalno koriste?
 Da li se zdravstevni sistem provodi na načelima solidarnosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa, u
skladu sa zakonima o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na starost, pol,
vjersku i etničku pripadnost ?
 Da li osigurana lica u svim kantonima Federacije BiH ostvaruju jednaka prava iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja?
 Da li bi sistem bio efektivniji kada bi se individualna i korporativna izdvajanja regulisala
konkretnim zakonskim rješenjima ?
Događaj će okupiti predstavnike relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i građana. O ovoj temi
govoriće:
Snježana Bodnaruk, Sekretar ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva;
Dr. Željko Mišanović, direktor, Poliklinika FM (bivši Ministar zdravstva FBiH);
Prim. dr Senad Huseinagić, Direktor, Institut za zdravlje i sigurnost hrane;
Prim. mr. sci. Zahida Binakaj, predsjednica, Komora magistara farmacije FBiH;
Elvira Bešlija, Sekretar, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
Marin Bago, Predsjednik, Udruga “Futura”;
Prim. dr Edo Selimić, Dom zdravlja Sarajevo
Moderator javne diskusije je dr. Bakir Nakaš
Zaključci i prijedlozi sa ovog događaja biće upućeni Minist

artsvu zdravlja FBiH kao i predstavnicima
političkih partija u Parlamentu FBiH, kao kvalitativni doprinos organizacija civilnog društva u obezbjeđenju
kvalitetnijih zdravstvenih usluga.

Drugu iz serije javnih debata podržao USAID, finansijskom podrškom kroz Projekat održivosti civilnog
društva (CSSP).