Zajednički jezik za razumijevanje invaliditeta

0

“Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih (MKF) – zajednički pojmovnik za razumijevanje invaliditeta“ tema je trodnevne radionice koju su organizovali UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kao i izabrani direktni pružaoci usluga iz ovih sektora, te predstavnici nevladinih organizacija, organizacije osoba sa invaliditetom i međunarodni partneri i donatori.

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan je izjavila da su dugi niz godina, ograničenja sudjelovanja djece sa poteškoćama u razvoju smatrana izravnim posljedicama poremećaja i oštećenja, ali danas vidimo znakove promjene u načinu na koji gledamo na invaliditet. “Ako se fokusiramo samo na medicinske uzroke i ako smo slijepi za društvenu dinamiku oko invaliditeta, mi svrstavamo osobu u jednu kategoriju, maskirajući kompleksnost njegovog/njenog iskustva invalidnosti. Osobe sa invaliditetom su često definisani kao neko ko je problem, ili sa problemom, samim time fokusirajući se na ono što ne mogu da urade umjesto na ono što mogu. Invaliditet više nije koncipiran kao posljedica bolesti, već se shvata kao dinamična interakcija između zdravstvenog stanja osobe, okoline i osobnih faktora”, te dodala: „Radi se o promjeni sistema koji bi odgovarao djetetu, a ne o promjeni djeteta kako bi odgovaralo sistemu“.

Naglasak radionice je stavljen na upoznavanje sa ključnim konceptima MKF-a i relevantnosti za djecu i mlade, što podrazumijeva i pregled MKF-a kao zajedničke terminologije, i kao klasifikaciju i samim tim njeno usvajanje na nivou politika i na nivou pružaoca usluga. Također, diskutovalo se i o operacionalizaciji i primjeni MKF-a kao alata za rješavanje problema, za mapiranje onesposobljena u kliničkim okruženjima te za multidisciplinarnu saradnju. Jedan od ciljeva je i da se MKF potencijalno upotrebljava u različitim sektorima te razvitak njene jednostavne pripreme za ispitivanja na terenu.

Dr. Victor Stefan Olsavzsky, predstavnik kancelarije SZO za Bosnu i Hercegovinu, smatra ovu radionicu jednim od prvih koraka za razumijevanje i raspravu o klasifikaciji te budućem uvođenju u Bosni i Hercegovini. „Najvažniji cilj ove klasifikacije je da stvori odgovarajuće okruženje, bolji život i da integriše tu djecu u društvo. Na ovaj način, stvaramo zajednički jezik kako bi svi ljudi mogli govoriti o istoj temi. Ovo je vrlo dobro sredstvo koje se koristi širom svijeta, od strane kreatora politika, zdravstvenih i nezdravstvenih stručnjaka i svih onih koji rade sa ljudima koji imaju neku invalidnost ili oštećenje, ili su bolesti ili traume imale uticaj na njihove funkcije.“

Učesnici ove radionice su razgovarali i o trenutnim problemima u Bosni i Hercegovini povezanim sa korištenjem zajedničkog jezika u opisivanju invaliditeta, pouzdanih informacija da se identificiraju djeca s invaliditetom, problemima povezanim s komunikacijom o invaliditetu između zainteresiranih strana te primjeni MKF-a u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se složili da im ovaj koncept omogućava da vide šire sliku, fokusirajući se na sposobnosti djeteta a ne samo na invaliditet.

„Na putu ispunjavanja evropskih standarda, Bosna i Hercegovina treba da se suoči sa novim izazovima u osiguranju obrazovne i socijalne uključenosti. MKF je posebna po tome što predstavlja sistem informacija koji neće etiketirati i svrstati pojedinca u jednu kategoriju ili grupu, te omogućava da se ukaže na one oblasti u kojima dijete može ostvariti svoj puni potencijal“, izjavila je Draženka Malićbegović, pomoćnik ministra u  sektoru za zdravsto. U svom obraćanju prisutnima je istaknula i važnost nevladinih i međunarodnih organizacija koje predstavljaju ključni faktor u osmišljavanju i organizovanom pristupu, te praćenju primjene i evaluaciji inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

UNICEF i SZO će nastaviti sa pružanjem podrške Bosni i Hercegovini, kako bi usvojila Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih, a sljedeća radionica zakazana je za oktobar. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini živi 6,5% djece koja u dobi od 2 do 9 godina imaju neki vid poteškoća u razvoju. Primjena MKF-a pruža zajednički i univerzalni pojmovnik za sveobuhvatan opis pojedinačnog funkcionalnog profila osobe fokusirajući se na njegove/njene sposobnosti. Kreiran je da pomogne poboljšanju komunikacije među sektorima (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita itd.) koji razmatraju i izvještavaju o funkcionisanju i invaliditetu.

Krupa na Vrbasu rekla NE hidroelektranama

0

Savjet mjesne zajednice Krupa na Vrbasu se danas izjašnjavao po pitanju planirane hidroelektrane “Krupa” na rijeci Vrbas, te su se sa šest od sedam glasova izjasnili protiv ovog projekta. Ovakvo opredjeljenje je rezultat velikog otpora ove mjesne zajednice najavljenoj izgradnji hidroelektrane.

„Centar za životnu sredinu pozdravlja ovakvo izjašnjavanje mjesne zajednice. Vidimo ovo kao jasan signal investitoru da je lokalna zajednica svjesna svih negativnih posljedica koje bi imala izgradnja hidroelektrane. U narednom periodu ćemo tražiti mehanizme kojima bi se omogućilo široj javnosti da se izjasni, obzirom da je ovo tako veliko i važno pitanje za čitavu Banja Luku i šire“, izjavila je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

Projektom HE Krupa predviđena je izgradnja brane 18 -20 metara i premještanje magistralnog puta od mosta u Krminama do hidroelektrane „Bočac 2“ u dužini od 10 km sa lijeve na desnu obalu Vrbasa. Po riječima investitora to bi koštalo oko 56 miliona evra od čega je 10 miliona za izmještanje puta i dva mosta.

Na uviđaju na licu mjesta u predmetu izrade urbanističko-tehničkih uslova, prošle godine u decembru, veliki broj mještana izjasnio se da ne želi novu hidroelektranu na Vrbasu i da neće dati svoje zemljište za potrebe izgradnje ove hidroelektrane. Svjesni su da nemaju nikakve koristi od hidroelektrana „Bočac 1“ i „Bočac 2“ koja je u izgradnji, pa tako neće imati koristi ni od ove hidroelektrane već samo štete.

Tada je direktor ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ izjavio da će se odustati od projekta ukoliko građani Krupe na Vrbasu ne budu za ovaj projekat. To očekujemo da će se ubrzo i stvarno desiti.

Jelena Ivanić, Centar za životnu sredinu: „Zaustavljanjem hidroelektrane Krupa, zaustavićemo i potencijalnu izgradnju naredne hidroelektrane „Grbići“. Aktivno uključivanje što većeg broja građana Banjaluke u ovaj proces može dovesti do konačnog odustajanja od ovog projekta. Mi vidimo snagu u ljudima. Vrijeme je da i oni postanu svjesni svoje snage“.

Koalicija za zaštitu Vrbasa je 2005. godine sakupila preko 17 000 potpisa građana koji su rekli ne hidroelektranama na Vrbasu, nakon čega je Skupština grada Banjaluka dala negativno mišljenje o tadašnjem projektu. Smatramo da ovog puta još veći broj građana i Skupština Grada Banja Luka treba reći jasno NE svim novim hidroelektranama.

Više od 50 mladih učestvuje u Coca-Colinoj podršci mladima u Bihaću

0

Coca-Colina podrška mladima – predavanja i radionice o ličnom razvoju, samoprocjeni, komunikaciji, organizaciji vremena, prodajnim vještinama, pregovaranju, upravljanju i realizaciji projekata, poslovnom planiranju i finansijskoj pismenosti, nakon Sarajeva, Banjaluke, Mostara, Livna i Tuzle, započela je danas u Bihaću. Program koji je za učesnike potpuno besplatan osmišljava i sprovodi Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, a ove godine će 500 mladih ljudi, u više bosanskohercegovačkih gradova, dobiti priliku da kroz program unaprijedi svoje životne i poslovne vještine.

Trodnevnu intenzivnu edukaciju vode certificirani treneri i mentori, zaposlenici Coca-Cole HBC B-H Sarajevo koji, kroz mentorstvo tokom programa, polaznicima prenose dobre primjere Coca-Coline prakse poslovanja i vještine koje se stječu praktičnim radom. Strateška opredijeljenost Coca-Cole ka osnaživanju mladih prošle je godine ojačana pokretanjem projekta Coca-Colina podrška mladima u Bosni i Hercegovini, kada je program pohađalo 200 mladih.

Više informacija o načinu prijave za radionice u ostalim gradovima može se pronaći na www.coca-colinapodrskamladima.ba.

 

Podaci uređaja za mjerenje kvalitete zraka dostupni javnosti

0

Ambasada SAD-a u BiH sa zadovoljstvom objavljuje da su podaci prikupljeni putem uređaja za mjerenje kvalitete zraka, nedavno postavljenog unutar kompleksa ambasade SAD-a u Sarajevu, od danas dostupni javnosti. Ova oprema mjeri nivo finih čestica u zraku (takozvanih PM 2,5 jer su u opsegu manje ili jednake promjeru od 2,5 mikrona) kao pokazatelj kvaliteta zraka u centru Sarajeva. Rezultati ovog mjerenja dostupni su javnosti na web stranici ambasade (https://ba.usembassy.gov/bs/embassy-bs/sarajevo-bs/air-quality-monitor-sarajevo-bs/).

Koristeći NowCast algoritam američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA), očitanja PM 2,5 čestica pretvaraju se u indeks kvalitete zraka (AQI) koji izvještava o čistoći ili zagađenosti zraka i mogućem uticaju na zdravlje ljudi. Na osnovu vrijednosti AQI indeksa, građani će biti u mogućnosti poduzeti neophodne korake za smanjenje izloženosti mogućoj zagađenosti zraka.

Osim web stranice ambasade, građani će moći saznati i informacije o očitanju PM 2.5 čestica koje će biti ažurirane svakog sata na Twitter profilu @USEmbSJJ_Air (https://twitter.com/usembSJJ_Air), kao i na web stranici američke Agencije za zaštitu okoliša AirNow (https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.global_summary#Bosnia_and_Herzegovina$Sarajevo).

Obraćajući se, na današnjoj svečanosti, predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite okoliša, kao i predstavnicima sarajevskog diplomatskog kora, ambasadorica Cormack je istakla: “U SAD-u smo se borili sa zagađenim zrakom u našim gradovima, ali, zahvaljujući u velikoj mjeri Zakonu o čistom zraku, Sjedinjene Američke Države sada su globalni lider u politici zaštite kvaliteta zraka, nauke i tehnologije. Ključna komponenta uspjeha Sjedinjenih Država u smanjenju zagađenja bila je dosljedna, transparentna i pouzdana kontrola kvalitete zraka i smjernice Agencije za zaštitu okoliša. Želimo isti taj uspjeh stvoriti i ovdje u BiH i pomoći ovoj zemlji da poboljša kvalitet zraka, u saradnji sa našim kolegama iz međunarodne zajednice, gradeći partnerstva s bh. vlastima na svim nivoima, sa univerzitetima i zdravstvenim institucijama.”

Indeks prekinutog djetinjstva: BiH 39. u svijetu

0

Na ovogodišnjem Indeksu prekinutog djetinjstva, Bosna i Hercegovina (BiH) zauzima 39. mjesto od ukupno 175 država svijeta. U odnosu na prošlu godinu, pala je za četiri mjesta. Srbija se nalazi sedam mjesta iza, na 46. poziciji i u odnosu na 2017. pala je za pet mjesta. Crna Gora je takođe lošije rangirana u 2018. godini i nalazi se na 53. mjestu, čak sedam mjesta iza prošlogodišnje pozicije. Najlošije pozicionirana zemlja regiona je Albanija, koja se nalazi na 77. mjestu, dok Slovenija drugi put zaredom dijeli prvo mjesto, ove godine sa Singapurom.

Indeks prekinutog djetinjstva Save the Children objavljuje uoči obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, 1. juna, upozoravajući da je više od pola ukupne populacije djece svijeta, preko 1,2 milijarde – ugroženo konfliktima, široko rasprostranjenim siromaštvom i diskriminacijom djevojčica. Izvještaj ispituje kako ova tri ključna faktora uskraćuju djetinjstvo djeci širom svijeta.

Drugu godinu zaredom, Indeks prekinutog djetinjstva rangira 175 zemalja svijeta po tome gdje je djetinjstvo najmanje, a gdje najviše ugroženo usljed faktora kao što su loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječiji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje.

„Veoma je zabrinjavajuće da su tri zemlje iz našeg regiona nazadovale na Indeksu prekinutog djetinjstva, jer nam to ukazuje na pogoršan položaj djece i neadekvatno ispunjavanje dječijih prava u ovim zemljama. Naročito je alarmantno da Bosna i Hercegovina već drugu godinu za redom uopće niti nema podatke o djeci izvan školskog sistema, dok se broj djece izvan obrazovanja u Crnoj Gori udvostručio. Iz prakse znamo da se djeca pripadnici romske manjine, te djeca s poteškoćama u razvoju, najčešće susreću s preprekama u ostvarivanju pristupa školovanju, i smatramo da je ovo jedan od prioriteta koji je potrebno hitno rješavati“, ističe direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Helle Thorning-Schmidt, izvršna direktorica Save the Children International, ističe da, iako se u određenim dijelovima svijeta bilježi napredak, on se ne dešava dovoljno brzo. Ono što je alarmantno je i da se povećava jaz između bogatih i siromašnih. „Vlade mogu i moraju uraditi više kako bi svakom djetetu, bez izuzetka, dali najbolji mogući početak života. Činjenica da zemlje sa sličnim nivoom prihoda imaju imaju vrlo različite rezultate za djecu pokazuje da odgovarajuće politike, budžetiranje i politička posvećenost mogu napraviti ključne razlike.“

U izvještaju se navodi da je djetinjstvo najviše ugroženo u zapadnim i centralnim afričkim zemljama – najlošije rangiran je Niger, zatim slijede, Mali, Centralnoafrička Republika, Čad i Južni Sudan.

 

Izvještaj, kao i više informacija dostupni su na endofchildhood.org

 

1.500KM za projekat?!

0

Fondacija Mozaik već godinama s mladima radi na Kreiranju dobre ekonomije u BiH, a u zadnjih 10 godina, samo kroz Program Omladinske banke, podržala je društveno inovativne projekte neformalnih grupa mladih širom BiH. Podržano je ukupno 1.735 projekata u kojima je učestvovalo 20.935 mladih poduzetnih volonterki i volontera. Ti mladi ljudi dolaze iz 32 opštine/općine/grada širom BiH.

PRIJAVI SVOJ PROJEKAT OVDJE!

Ove godine, od 25. maja, kroz LONAC ćemo podržati i mlade koji dolaze iz sredina koje nisu dio Programa Omladinskih banaka. Sigurni smo da se i u vašoj općini/opštini/gradu nalaze upravo takvi – vrijedni, inovativni i pošteni mladi ljudi koji bi imali koristi od jednostavne, dvominutne registracije na lonac.pro.

Npr. za početak, nakon što provirite u naš LONAC, možete saznati da za realizaciju projekta od šireg društvenog značaja za zajednicu možete dobiti podrškudo 1.500 KM od Fondacije Mozaik!

Ako imate ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici, želite aktivirati mlade u svojoj sredini i kreirati dobru ekonomiju u BiH, prijavite svoj projekat do 20. juna ove godine (do 14:00 h). 

Zakuhavanje projekata je mladima još slađe kad saznaju da upravo mladi ljudi odlučuju da li je njihov projekat dovoljno dobar da ide na javno glasanje ili ne.

Ako projekti zadovolje kriterije mladih iz odbora Omladinskih banaka, imaće priliku da za njih glasa i zajednica i na taj način im obezbijedi finansiranje. Pobjednici su oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda). Minimalan broj glasova koji jedan projekat mora da ima kako bi bio finansiran je 50.

Glasati će se moći od 6. jula do 12. jula ove godine.

Pročitaj jednostavne uslove prijave i što prije počni razvijati svoju društveno korisnu ideju:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica i svi imate između 17 i 35 godina

2) Svi se registrujete u LONAC – online zajednicu na www.lonac.pro

3) Želite da provedete projekat u bosanskohercegovačkom gradu/opštini/općini koja NIJE uključena u Program Omladinskih banaka

4) Od Omladinske banke vam treba od 500 KM do 1.500 KM

5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa (npr. ako od Omladinske banke tražite 1.000 KM, minimalni doprinos mora biti 500 KM, a maksimalni 2.000 KM)

6) Projekat ćete provesti u periodu od 25.7-25.10.2018. godine

Raspoloživi fond za projekte je 35.000 KM!

Detaljnije uslove prijave te kakve projekte Omladinska banka neće razmatrati, pogledajte ovdje.

Korisni linkovi:

Ako niste sigurni da li je vaša opština/općina/grad već dio Programa Omladinskih banaka, provjerite ovdje.

Za više informacija o samoj Omladinskoj banci pročitajte i vodič Kako do projekta Omladinske banke.

U LONCU vas čeka mnogo članova odbora Omladinskih banaka širom BiH koji će rado odgovoriti na vaša pitanja i neodumice o apliciranju. NJihova iskustva o radu u Omladinskim bankama te njenim vrijednostima, pročitajte ovdje. Jedno od pitanja koje vas može zanimati može biti i: Koliko je teško dobiti potrebnu podršku zajednice, a ovdje možete vidjeti šta o tome kažu Đorđe i Šejla.

Razmislite šta nedostaje vašoj zajednici, kako je možete unaprijediti (a usput se i zabaviti) i naučiti nešto novo sa sjajnim timom mladih ljudi.

Preporučujemo da pročitate i poziv za društvene projekte mladih!

 

 

Besplatna instruktivna nastava iz matematike

0

Lokalni tim Sarajevo Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) planira realizovati projekat “Besplatna instruktivna nastava” i to iz predmeta matematika. Na ovaj način želimo pomoći svim učenicima srednjih škola Kantona Sarajevo koji imaju nedovoljnu ocjenu ili žele popraviti prosjek svojih ocjena.

Instrukcije se ove godine održavaju u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad, u subotu 26.05. i u nedjelju 27.05.2018. godine. Članovi našeg lokalnog tima Sarajevo, koji posjeduju odlično znanje iz matematike i dobre govorne vještine su se dobrovoljno prijavili da održe instrukcije.

Svi zainteresovani za instruktivnu nastavu iz matemamtike se još uvijek mogu prijavit, i to na e-mail našeg tima (lokalnitimsarajevo@gmail.com ), privatnom porukom na naš facebook profil (https://www.facebook.com/lokalnitimsarajevo ) ili na broj 062/848-182.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okuplja sve mlade koji pohađaju u srednju školu na prostoru BiH. Lokalni timovi su odjeli ASuBiH-a koji realizuju aktivnosti koje provodimo u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali realizuju i svoje samostalne aktivnosti.

“Italian Urban Landscapes”

0

U sklopu manifestacije “Dani Arhitekture 2018“ u Sarajevu, Agencija ICE – Italijanski institut za vanjsku trgovinu, Ured u Sarajevu, u saradnji sa Ambasadom Italije u Bosni i Hercegovini i  Italijanskim vijećem arhitekata, projektanata, pejzažnih arhitekata i konzervatora (CNAPPC) te Asocijacijama Arhitekata u Bosni i Hercegovini, LIFT i AABH, predstavit će bosanskohercegovačkim arhitektima, inženjerima i dizajnerima najinovativnije projekte i stambena rješenja savremene italijanske arhitekture.

U Muzeju savremene umjetnosti u Sarajevu “Ars Aevi”, biće postavljena izložba ITALIAN URBAN LANDSCAPES koja predstavlja projektantske radove na konkursu „Arhitekt godine” iz 2016., događaj koji svake godine organizuje CNAPPC, a koji „vrši odabir i promoviše nove arhitektonske projekte te projekte oživljavanja/rekonstrukcije postojećih objekata koji se ističu kvalitetom u okolišnoj, emocionalnoj i čulnoj ali i u ljudskoj dimenziji, projekte inovativnih ideja sa prikladnom upotrebom materijala i struktura, proučavanjem konstrukcijskih elemenata u kojima se uspješno spajaju estetika, funkcionalnost, održivost i sigurnost“, kao što to objašnjava predsjednik CNAPPC-a, Giuseppea Cappochina.

Izložba ima za cilj promociju stila Made in Italy te da prisutnim posjetiocima predstavi projektantske radove italijanskih arhitekata koji, iako veoma cijenjeni u svijetu, osim radova užeg kruga vrhunski imena, nisu toliko poznati kao što bi moglo izgledati. Također ovim putem se želi podstaknuti povećanje međunarodne razmjene, pogotovo mladih stručnjaka i stvaranje međunarodnih radnih skupina.

Izložbu će 25.og maja 2018. godine u 20.00 sati otvoriti  Ambasador Italije u Sarajevu, NJ.E. Nicola Minasi, dok će ista biti predstavljena od strane gospodina arch. Livijo Sacchi, Koordinatora Sekcije za Inostranstvo Italijanskog vijeća arhitekata, projektanata, pejzažnih arhitekata i konzervatora (CNAPPC).

Izložbu će biti moguće posjetiti do 17.og juna 2018.

 

Tokom jutra 25.og maja 2018, sa početkom u 9.00 sati, u Sali Hotela Europe u Sarajevu, grupa italijanskih arhitekata će predstaviti svoje projekte i arhitektonska rješenja specijalizovanoj publici koju čine arhitekti, investitori, firme iz građevinskog sektora i predstavnici javnih institucija iz Bosne i Hercegovine. S ciljem promocije međunarodne razmjene iskustva u arhitektonskom sektoru i ojačanja prekogranične saradnje, nakon završenih prezentacija, ICE-Agencija Sarajevo će organizovati Okrugli sto na kojem će ućestvovati arch. Livio Sacchi kao predstavnik Italijanskog vijeća arhitekata, projektanata, pejzažnih arhitekata i konzervatora (CNAPPC), prof. Arhitektonskog Fakulteta u Zagrebu, g. Ljubomir Miščević te predstavnik Asocijacije Arhitekata Bosne i Hercegovine i prisutni arhitekti i privrednici.

Na događaj su pozvani svi zainteresovani bosanskohercegovački arhitekti, predstavnici građevinskih firmi kao i predstavnici javnih institucija koji će tokom bilateralnih susreta,  organizovanih uporedo sa Okruglim stolom, imati priliku razmijeniti iskustva sa italijanskim arhitektima te u direktnom kontaktu sa njima razgovarati o mogućnostima eventualne saradnje.

BIH Color Festival predstavlja prvu fazu Line Up-a

0

Najšareniji festival u regionu, već tradicionalno se i ovog ljeta održava 27. i 28. jula na poligonu bescarinske zone u Brčkom! Ovogodišnji festival donosi program, koji će oduševiti sve ljubitelje kvalitetnog elektronskog zvuka. Organizatori festivala su publici predstavili prvi dio Line Up-a. Očekuju nas nastupi velikih DJ imena, koja će na dvije festivalske bine rasplesati mnogobrojne posjetioce. Organizatori su za sve posjetioce pripremili mnoštvo najkvalitetnijih boja, koje će obojiti nebo iznad festivalskog prostora! Koncept festivala se zasniva na grupnom bacanju boja na svaki okrugli sat, što će stvoriti poseban doživljaj za sve posjetioce.

Prvi internacionalni DJ koji će nastupiti na BIH Color Festivalu ove godine je Karim Mika. Ovaj poznati DJ dolazi iz Egipta, a trenutno živi u Holandiji. U Holandiju se preselio, ni manje ni više, zbog saradnje sa sa mega zvijezdom – Afrojack-om. Karim Mika je 2015. godine proglašen za jednog od najpopularnijih EDM producenata u svijetu kada su u pitanju prodaje pjesama na Beatport-u. Zvijezde sa kojima je dijelio DJ pult su David Guetta, Calvin Harris, Tiesto, Afrojack, Hardwell, kao i mnogi drugi. Njegove trake puštane su na najvećim svjetskim festivalima poput Tomorrowland-a, Ultra Music Festival-a, Electric Daisy Carnival-a, Coachella-e.

Program ovogodišnjeg festivala upotpuniće i DJ/producentski duo Radiology iz susjedne Hrvatske. Bez obzira što su sa naših prostora, to ih nije spriječilo da “zakucaju” sam vrh svjetske scene, pobijedivši na Hardwell-ovom remix takmičenju 2016. godine. Na taj način su obezbijedili sebi kartu za Hardwell-ovu izdavačku kuću Reveald. Njihova izdanja su se takođe našla na Spinnin’ records-u, što samo dodatno potvrđuje njihov kvalitet.

Posjetioce će rasplesati i Drop Department koji polako, ali sigurno krči sebi put i osigurava mjesto među vodećim imenima evropske i svjetske elektronske scene. Njihova produkcija postala je neizostavan dio playlista svih vodećih EDM superzvijezda. Ovaj sarajevski duo predstavljaju vodeće izvođače u elektronskoj muzici u ovom dijelu Evrope, čije trake sviraju svi svjetski superstar DJ-evi između kojih su i ultra poznati Tiesto, David Guetta, The Chainsmokers, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Robin Schultz, Zedd, Kryder i mnogi drugi. Njihova produkcija je bazirana na karakterističnom zvuku koji stvaraju i koji je postao njihov prepoznatljiv brend.

U Brčko dolazi i Mladen Tomić, regionalnoj publici dobro poznata DJ zvijezda. Hipnotički spoj techna i tech house-a, dodatno pojačan snažnim groove-om i bass linijama odlikuju setove Mladena Tomića, bosanskohercegovačkog DJ-a i producenta, koji je osvojio srca klabera širom planete. Prepoznaćete ga po beskompromisnom zvuku, snažnoj energiji od koje je satkan svaki njegov set, pažljivo odabranim kompozicijama i unikatnoj produkciji. Tu je i snažan lični pečat, bilo da se radi o miksanju, produciranju ili remiksovanju. Njegov autorski rad, prepoznat i podržan od strane uglednih artista i vlasnika poznatih izdavačkih etiketa kao sto su Dubfire, Richie Hawtin, John Acquaviva, Monika Kruse, Umek, Popof, Adam Beyer, Stefano Noferini i drugi, vinuo ga je među najbolje i otvorio mu vrata najprestižnijih klubova i festivala na svijetu.

Andrew Meller, autor sa preko 60 izdanja u diskografiji, koji kombinuju korene funk, techno, disco i house muzike, takođe je dio ovogodišnjeg BiH Color Festivala. Zahvaljujući remiksu pjesme “Born Slippy” od Underworld-a ostavio je trag na globalnoj elektronskoj sceni. Njegova verzija ove pjesme našla se u setovima mnogih DJ zvezda, među kojima su Carl Cox, Nicole Moudaber i Paco Osuna. Tokom svojih nastupa ne ostavlja publiku ravnodušnom, odlikuje ga jedinstvena tehnika i odabir traka, a njegovi setovi predstavljaju idealnu kombinaciju house, tech house, progressive i techno zvuka.

Kada ste na sceni elektronske muzike već 15 godina i iza sebe imate prilično uspješnu karijeru i izgrađeno ime, onda se ne biste baš tek tako odvažili da nešto drastično mijenjate. Ali upravo to je uradio poznati novosadski di-džej i producent Vladimir Aćić, koji sada muziku stvara pod pseudonimom Avoid. On je takođe zvijezda ovogodišnjeg festivala, koja će donijeti sjajan i prepoznatljiv zvuk u Brčko! Njegove di-džej vještine, ali i kvalitetnu produkciju, prepoznala su velika svjetska imena na elektronskoj sceni. Iako iza sebe ima više od 100 objavljenih traka, Aćić je nedavno odlučio da se poigra sa zvukom i pronađe neki koji mu više leži i kada ga je konačno pronašao postao je Avoid.

Ovogodišnje festivalske bine će izgledati potpuno drugačije! Main stage će ove godine ukrasiti i velika krila leptira, koji je zaštitni znak festivala. Jedno krilo je široko 5, a visoko 6 metara. To je visina trećeg sprata stambene zgrade. Hammer stage je zamišljen u obliku kocki, koje će biti ispunjene rasvjetom. Ovakav koncept je velika novina na našim prostorima, u smislu vizuelnog ambijenta. Ovogodišnji događaj će činiti i vrhunska produkcija, koja donosi poseban audio-vizuelni doživljaj.

Karte za ovogodišnji festival možete kupiti na www.kupikartu.ba i svim njihovim prodajnim mjestima, kao i u Coffee Shop Brčko, Vanilla Brčko i Buffalo Bijeljina.

Obojite svoje ljeto! Vidimo se ovog jula u Brčkom, na najšarenijem festivalu u regionu!

 

 

 

Jedinstven spoj edukacije i zabave na Play Media Day 03

0

Regionalni komunikacijski događaj Play Media Day 03 predstavlja preko 30 svjetskih regionalnih i domaćih predavača i panelista, koji će činiti program 08. juna u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjaluci. Tri konferencijska prostora, mnoštvo zona za opuštanje i zabavu, preko trideset partnerskih medija iz cijelog regiona, kao i više od 500 domaćih i regonalnih posjetilaca, pretvoriće Banjaluku na jedan dan u kreativni centar regije.

Ovogodišnji događaj okuplja na jednom mjestu predstavnike domaćih i regionalnih kompanija, agencija, medijskih kuća, studenata i kreativaca. Organizatori ističu da će za sve posjetioce, prisustvo ovakvom događaju, pored edukacije, biti i prilika da upoznaju kvalitetne stručnjake iz domena marketinga, medija i kreativne industrije kao i da ostvare nove saradnje, te započnu neke nove zanimljive poslovne projekte.

Direktorica programa Play Media Day i kreativna direktorica Play Team-a, Dijana Tepšić ističe da je program i ove godine pažljivo planiran, te da se vodilo računa da teme pokriju što više interesovanja posjetilaca.

“Imajući u vidu da se paralelno odvijaju različita predavanja, paneli i radionice, te da imamo tri konferencijska prostora unutar Muzeja, sigurni smo da će svako od učesnika pronaći zanimljiv sadržaj kojim će nadograditi svoje znanje u oblastima u kojima djeluje. Ove godine smo proširili broj tema koje trenutno privlače pažnju u svijetu, kao što su gaming industrija, Start Up-i, Stress Management i nezaobilazni blockchain. Ovaj dogaađaj je idealna prilika za usvajanje novih znanja, vještina, razmjenu iskustava i najboljih praksi, umrežavanje i unapređenje saradnje. Play Media Day iz godine u godinu oduševljava sve veći broj domaćih i regionalnih posjetilaca. Govorimo o aktuelnim temama i trendovima iz oblasti komunikacija, PR-a, marketinga, tradicionalnih i digitalnih medija, dizajna, IT-a, kao i drugih veoma značajnih tema iz oblasti kreativne industrije”, istakla je Dijana Tepšić.

Požurite i obezbijedite svoje kotizacije na vrijeme. Sve informacije o događaju, predavačima i panelistima potražite na: www.playmediaday.com.

Jedinstven spoj edukacije i zabave na jednom mjestu! Komunikacija je beskonačna!